Huishoudelijk Reglement
van
Pétanque Vereniging Atlantic Boules
Opgericht op 26 september 1996

Begripsomschrijving

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.

AB
Statuten
AV
Het bestuur
DB
HR
NJBB
Licentie
Commissie(s)
KC
Besluitenlijst
Verenigingsteam
WC
Het Clubhuis
Terrein
Het clubblad
RC
PR
AC
KBC
TC

Pétanque Vereniging Atlantic Boules”  te Koog aan de Zaan Gemeente Zaandam
Statuten van AB, vastgesteld bij akte d.d. 26 november 2003;
Algemene Vergadering van de leden AB;
Algemeen Bestuur van AB, als bedoeld in artikel 12 lid 1a van de statuten;
Dagelijks Bestuur van AB, als bedoeld in lid 1c van voormeld artikel;
Huishoudelijk Reglement van AB, hierna te noemen;
Nederlandse Jeu de Boules Bond
Door de NJBB verstrekt Licentie(s);
Door de AV, het Bestuur en / of het DB benoemde commissie(s), als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de statuten
Kascommissie;
Lijst met genotuleerde, voor de leden relevante, besluiten van de AV, het Bestuur, het DB en de Commissie(s);
Spelersteam hetwelk namens AB wordt aangemeld voor deelname aan competities en (wedstrijd(toernooien e.d.;
Wedstrijdcommissie(s);
Clubhuis annex kantine van AB, gevestigd aan- en nabij de Wezelstraat te Koog aan de Zaan;
Jeu de boule- banen van AB, ter hoogte van de Wezelstraat te Koog aan de Zaan
Het verenigingsorgaan/blad van AB
Redactiecommissie van het clubblad, het verenigingsorgaan van AB;
Public Relations & Marketing, voorlichting in het algemeen van alle zaken van AB in het bijzonder de sponsoring;
Activiteitencommissie voor het wel en wee van leden;
Kantine- en Barcommissie;
Terreincommissie;

HUISHOUDELIJK REGELEMENT
van de
Pétanque Vereniging “Atlantic Boules”

Het reglement bevat de huishoudelijke regels voor de leden van de Pétanque Vereniging “Atlantic Boules” te Koog aan de Zaan, gemeente Zaandam, bij verkorting ook wel genaamd “AB” en berust op artikel 23 van de statuten, welke bij akte op 26november 2003 verleden voor notaris Mr.M.C.Reijntjes te Alkmaar, zijn vastgesteld.
Atlantic Boules is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, kantoor Zaanstreek, onder nummer 35030633

Inhoudsopgave

Begripsomschrijving
Organisatiestructuur “Atlantic Boules”
HUISHOUDELIJK REGELEMENT
PÉTANQUE
Artikel 1
    Het spel
    Doel
    Neutraal
    Sociaal
Lidmaatschap
Artikel 2
     Leden
     Tweede lidmaatschap
     Lid voor het leven
     Verplichting leden
     Opzegging door het lid
CONTRIBUTIE
Artikel 3
GELDMIDDELEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 4
     Geldmiddelen
     Begunstigers
BESTUUR
Artikel 5
     Verkiezing en benoeming
     Taken
     Benoeming
     Informatie en communicatie
VERGADERINGEN
Artikel 6
     Oproep
     Zitting
     Besluitvorming
TOEGANG en STEMRECHT
Artikel 7
     Toegang
     Stemrecht
GELDIGHEID VAN STEMMEN
Artikel 8
TUCHTRECHTSPRAAK
Artikel 9
     Klachtenbehandeling
COMMISSIES
Artikel 10
     Commissies
     Kascommissie
     Wedstrijdcommissie(s)
     Kantine en Barcommissie
     Terreincommissie
     Activiteitencommissie
     Redactiecommissie
     Gebruik van het clubhuis
     Public Relations & Marketingcommissie
GEDRAGSREGELS
Artikel 11
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 12
     Verzekering
     Verantwoordelijkheden
VERGOEDING VAN GEMAAKTE KOSTEN
Artikel 13
     Nota’s
     Vergoeding
SLOTBEPALINGEN
Artikel 14

PÉTANQUE

Artikel 1
Het spel

Pétanque, ook wel genoemd Jeu de Boules, is van oudsher een spel dat wordt uitgeoefend door de mens en omdat zij daarin hun ontspanning vonden.
Zo ontstond het spel met als voornaamste doel: samen in een ontspannen sfeer iets doen, vooropgesteld de spelvreugde met daarin een ‘klein’ wedstrijdelement, wat mocht uitgroeien tot een echte sport.

Doel

Buiten het doel van de pétanque sport zoals die is omschreven in de statuten, drukt voorts de (morele) plicht op ieder lid:

 • De pétanque sport uit te oefenen op de voor ons AB – boulers zo bekende en sportieve wijze en op de daartoe door de vereniging beschikbare gestelde banen;
 • De pétanque sport voorts onder de aandacht van eenieder te brengen en die andere(n) ook enthousiast te maken, in het bijzonder de jeugd, want wie de jeugd bezit zal de toekomst toebehoren.

Deze doestelling vinden niet alleen plaats op onze eigen banen maar ook elders, waar dan ook.
Bedenk dat wij allemaal amateurs zijn en dat ‘spelvreugde’ een gegeven is bij de uitoefening van onze sport en dat ieder lid zich daarvan bewust behoort te zijn, zich ermee bezig dient te houden, uit te dragen en …. naar te gedragen.
Ieder lid zal daar naar kennis, wetenschap, gevoel en enthousiasme zijn of haar volledige medewerking naar behouden aan dienen te verlenen.

Neutraal

De vereniging is neutraal. Godsdienst, seksuele geaardheid, politiek stellingen of huidskleur van een lid spelen geen enkel rol. Bij het uitoefenen van onze sport dienen dan ook dienaangaande vermeden te worden.

Sociaal

De leden van de vereniging dienen zich sociaal op te stellen en te gedragen. Bedreigingen, fysiek geweld, vloeken, grove taal en beledigende opmerkingen zijn uit den boze. Bij (herhaald) negatief handelen- en in strijd met als hiervoor bedoeld van een lid, waarbij duidelijk de fatsoensnormen worden overschreden, kunnen een of meerdere bestuursleden en bij afwezigheid van hen, de mede AB-  boulers, ter plaatse en samen, direct die maatregelen treffen die statutair nodig zijn en uit te voeren. Laat elk AB- lid een voorbeeldfunctie hebben in de uitoefening van de jeu de boules-sport, niet alleen op de eigen AB- accommodatie doch ook daarbuiten. 
Samengevat.

 • Een AB- lid dient een voorbeeldfunctie te hebben in de uitoefening van de sport, en
 • Een AB- bouler moet uitstraling hebben in de positieve zin van het woord en daad.

Met respect en ontzag behoort, kan- en moet van ons gezegd kunnen worden: “Dat is een AB- bouler”.
De regels voor een goede huishouding zullen hierna worden omschreven met inachtneming van het in de statuten bepaalde.

Lidmaatschap

Artikel 2
Leden

 1. Lid is eenieder die beantwoordt aan de omschrijving gegeven in de statuten.
 2. Een persoon wordt als lid ingeschreven wanneer hij of zij zich heeft aangemeld bij AB en de verschuldigde contributie, eventueel entreegeld en de verschuldigde licentiekosten van de NJBB heeft voldaan.
 3. AB kent de navolgende soorten leden:
  • Seniorleden:
  • Jeugdleden in de leeftijd tot 18 jaar bij de aanvraag van een kalenderjaar;
  • Ereleden als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de statuten;
  • Tweede lidmaatschap leden.
 4. Voorafgaand aan het aanvragen van het lidmaatschap kan een kandidaat-lid gedurende een periode van twee aaneengesloten maanden deelnemen aan de clubactiviteiten alvorens tot het aanvragen van het lidmaatschap wordt overgegaan. Een aanvraagformulier tot het verkrijgen van het lidmaatschap is verkrijgbaar bij het secretariaat en dient binnen redelijke termijn (maximaal een maand) ingevuld weer te worden ingeleverd samen met een recente pasfoto van het kandidaat-lid, welke nodig is voor het aanvragen en afgeven van de NJBB- licentie.
 5. Het bestuur:
  • Beslist binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag tot het lidmaatschap over de toelating als lid en stelt eventueel het entreegeld vast;
  • Meldt alle leden aan bij de NJBB
  • Bij het aanvaarden van het lidmaatschap, zowel door het lid als door AB, heeft het lid verklaard bekend te zijn met de inhoud van de statuten, het HR en verplicht zich deze getrouwelijk na te komen.

Tweede lidmaatschap

 1. AB staat het tweede lidmaatschap van een persoon toe en wel aan de personen die licentiehouder(s) zijn bij een andere bij de NJBB aangesloten vereniging.
 2. Leden met een tweede lidmaatschap geven bij deelname aan, voor de aanvraag van enige door of namens de NJBB georganiseerde competitie, voor welke vereniging zij gedurende die competitie wensen uit te komen.
 3. Tijdens die competitie mag niet worden uitgekomen voor een andere vereniging. Het hiervoor onder 5 C bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het tweede lidmaatschap.
 4. Het tweede lidmaatschap heeft geen invloed op de hoogte van de contributie; het bepaalde hierna in artikel 3 lid 3 is onverminderd van kracht.

Lid voor het leven.

 1. AB staat haar leden toe de mogelijkheid om lid te worden voor het leven en de verschuldigde jaarcontributie af te kopen op de volgende voorwaarden.
  A. Een lid dat de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt heeft het recht om vooraf met ingang van het daaropvolgende kalenderjaar de contributie af te kopen door eenmalig en bedrag aan AB te voldoen ter grootte van 10 maal de jaarcontributie zoals die is vastgesteld in de laatst daartoe gehouden ledenvergadering; voor elk jaar dat een lid ouder is als 65 jaar, zal de som van 10 worden verminderd met 1, echter met een maximum van 5;
  B. Voor elk jaar dat een lid jonger is dan 65 jaar en deze te kennen heeft gegeven om het lidmaatschap voor het leven te willen afkopen / voldoen, zal voor de berekening van de afkoopsom de jatcontributie voor elk jaar, dat het lid jonger is dan 65 jaar, vermeerderd worden met 5% (niet cumulatief), waarbij een gedeelte van een jaar voor vol wordt gerekend, onverminderd het onder A verschuldigde bedrag.
 2. De afkoopsommen die AB mocht ontvangen zullen apart in de boeken van AB worden vermeld / gecrediteerd en daar, conform artikel 14 van de statuten, alleen een bestemming aangegeven mag worden met toestemming van de AV. 9in het bijzonder wordt dan gedacht aan uitgaven ter zake van het verkrijgen van registergoederen, de financiering daarvan evenals grote renovatiewerkzaamheden ter zake die goederen en de terreinen). Uitgaven ter zake normaal onderhoudswerk vallen daar niet onder. Indien het lidmaatschap – om welke reden dan ook – eindigt zulks nadat afkoop van het lidmaatschap heeft plaatsgevonden, zal geen restitutie van het gestorte bedrag of een gedeelte daarvan plaatsvinden. De jaarlijks aan de NJBB verschuldigde bedragen voor het verkrijgen van de licentie blijven onverminderd verschuldigd.

Verplichting Leden.

 1. Onverminderd het bepaalde in de statuten zijn alle leden van AB in principe verplicht hun bijdrage te leveren aan alle voorkomende werkzaamheden die nodig zijn voor het normaal functioneren van de vereniging.
  Van het vorenstaande zijn de jeugdleden uitgesloten.
  Jeugdleden kunnen echter wel worden verzocht om hun bijdrage te leveren, wanneer het gaat om die activiteiten en werkzaamheden welke, gezien hun leeftijd, niet in strijd zijn met de wet en / of fysieke gesteldheid; zo nodig zal het bestuur. De werkzaamheden kunnen ondermeer bestaan uit:
 • Kantinediensten;
 • Schoonmaakonderhoud;
 • Het opstellen verspreiden van het clubblad;
 • Onderhoud aan gebouwen en terreinen;
 • Alle andere terugkerende activiteiten c.q. werkzaamheden.
 1. Het bestuur bepaalt in overleg met de commissie(s) en het betreffende lid aan welke werkzaamheden en activiteiten het lid zijn of haar medewerking kan verlenen en volgens welk schema dat dan dient plaats te vinden.
 2. Het schema van kantinediensten zal zo spoedig mogelijk worden opgesteld en zal, vanaf een nader vast te stellen tijdstip, gelden voor onbepaalde tijd of tot een nadere wijziging. Leden voor kantinediensten die niet op de geplande data aan hun verplichtingen kunnen of willen voldoen, dienen zelf te zorgen voor een vervanger; bij ‘herhaald’ niet – nakomen van deze verplichting heeft het bestuur de bevoegdheid om naar haar goeddunken sancties op te leggen en uit te voeren.
 3. Het bestuur kan van de verplichting als hiervoor genoemd ontheffing verlenen, indien blijkt, zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur, dat van het lid redelijkerwijs niet verlangd of gevorderd kan worden dat hij of zij die werkzaamheden of activiteit uitvoert. Een dergelijk ontheffing kan zowel een tijdelijk- als een definitief karakter hebben.

Opzegging door het led.

Opzegging door lid van het lidmaatschap dient schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging plaats te vinden en wel vóór 1 november voorafgaande aan het nieuwe contributie jaar, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de statuten. Indien het lid bij monde aan de voorzitter en / of enig bestuurslid te kennen heeft gegeven zijn of haar lidmaatschaprecht te willen beëindigen, dientengevolge nalatig is met deze ‘schriftelijke opzegging’, zal, indien dat noodzakelijk of vereist mocht blijken te zijn, schriftelijk bevestiging vanuit het bestuur aan het lid geschieden.

Contributie
Artikel 3

 1. Evenals de contributie wordt ook het daarbij behorende eventuele verschuldigde entreegeld voor nieuwe leden vastgesteld in een ledenvergadering; bij voorkeur in de najaarsvergadering.
 2. Een seniorlid is diegene die op 31 december van het jaar, voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar, de leeftijd van tenminste 18 jaar heeft bereikt; Als andere leden zijn jeugd- of ereleden.
 3. De verenigingscontributie bedraagt zoals die is vastgesteld in de laatst daartoe gehouden AV. Ereleden zijn vrijgesteld tot het betalen van contributie.
 4. De door de AV vastgestelde contributie is exclusief alle aan de NJBB verschuldigde bedragen, waaronder die voor de minimaal verplichte licentie. Toeslagen voor meer uitgebreide licenties worden aan het desbetreffende lid doorberekend.
 5. A. De betrokken bedragen worden ten minste eenmaal per jaar in het clubblad gepubliceerd, bij voorkeur tussen de najaarsvergadering en vóór de aanvang van het nieuwe kalenderjaar;
  B. Publicatie van deze bedragen zal ook op de website van AB kunnen plaatsvinden.
 6. De vastgestelde jaarcontributie dient voor 31 januari van dat jaar door de penningmeester van AB te zijn ontvangen; voor nieuwe leden tezamen met het eventuele entreegeld binnen 1 maand na de aanvangsdatum van het lidmaatschap. Bij gebreke van tijdige betaling wordt het contributiebedrag met 10% verhoogd en wordt de deelname van het betreffende lid aan competities, toernooien en dergelijke geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. In bijzondere gevallen kan het bestuur uitstel van betaling verlenen.
 7. Indien het lidmaatschap in de loop van enig kalenderjaar – om welke reden dan ook – mocht eindigen, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 8. Kandidaat-leden, die in enig jaar na 1 januari lid worden van AB. Betalen voor het lopende verenigingsjaar voor elke volle maand lidmaatschap een / twaalfde deel van de jaarcontributie. De licentiekosten voor de NJBB zijn echter voor het gehele jaar verschuldigd.
 9. Op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement zowel die van AB als van de NJBB behoren alle leden in het bezit te zijn van een door de NJBB afgegeven licentie en verplichten zich boven en naast de aan AB verschuldigde contributie, de daarvoor door de NJBB vastgestelde bedragen bij de aanvang van het nieuwe contributiejaar, danwel bij het lid worden, gelijktijdig met de contributie, aan AB te voldoen, die op haar beurt voor die licentiekosten weer afdracht plichtig is aan de NJBB.

GELDMIDDELEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 4
Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, afkoopsommen van contributies, ontvangsten uit toernooien en alle andere inkomsten in welke vorm dan ook (artikel 9 van de statuten).

Begunstigers

 1. Begunstigers zijn zij, die de vereniging op enigerlei wijze in natura of financieel steunen (artikel 10 van de statuten).
 2. Begunstigers hebben toegang tot de AB – accommodatie met het recht op deelname aan ‘sponsor / familie’ dagen en alle andere in dit kader uit te voeren activiteiten.
 3. Begunstigers kunnen niet deelnemen aan die toernooien die onder de regel en auspiciën van de NJBB vallen, zulks onder de verplichting van hen van het hebben van een verplichte licentie en lidmaatschap bij een vereniging die is aangesloten bij de NJBB.

BESTUUR

Artikel 5
Verkiezing en benoeming

 1. Verkiezing en benoeming van bestuursleden geschiedt op alle ledenvergaderingen alsmede op de wijze als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van de statuten.
 2. Het bestuur bestaat uit alle bestuurders, eenieder als zodanig gekozen en benoemd in een ledenvergadering voor een termijn van drie jaar. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Schema van aftreden zal regelmatig in het clubblad worden gepubliceerd of bij nieuwsbrief kenbaar worden gemaakt.
 3. Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en minimaal twee overige bestuurders. In het bestuur kan niet meer dan één persoon behorende tot één gezin, tot een ongehuwd samenlevingsverband of een geregistreerd partnerschap worden gekozen. Het bestuur wijst uit haar midden een vicevoorzitter aan.
 4. Leden kunnen tot uiterlijk zes weken voor de vergadering bestuurskandidaten bij het secretariaat aanmelden. De aanmelding dient vergezeld te gaan met een lijst met de namen van tenminste vijf leden, die de kandidaatstelling ondersteunen. Kandidaten moeten blijk geven kennis van zaken te hebben en de kandidatuur en een eventuele benoeming te willen aanvaarden. De namen van de kandidaten worden, in de convocatie tot de benoeming in een AV, genoemd.

Taken

 1. De voorzitter, secretaris en de penningmeester van het bestuur vormen tezamen het dagelijks bestuur, allen als benoemd door de ledenvergadering. De hoofdtaken van het dagelijks bestuur zijn als volgt:
  A. De voorzitter en bij diens ontstentenis of afwezigheid de vicevoorzitter leidt de vergaderingen en heeft een coördinerende en controlerende taak met betrekking tot alle besluiten;
  B. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie in de ruimste zin van het woord en voert de correspondentie;
  C. De penningmeester is verantwoordelijk voor een juiste beheer van de financiën.
 2. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter heeft de vicevoorzitter dezelfde taken en bevoegdheden als de voorzitter.
 3. Het bestuur regelt onderling de bestuurstaken en is verantwoordelijk voor alle zaken van de vereniging.
 4. Het bestuur kan taken delegeren aan een persoon, aan personen en / of aan commissies, waarbij eindverantwoordelijkheid bij het bestuur blijft.
 5. Als woordvoeder van de vereniging treedt in de eerste plaats op de voorzitter en bij diens ontstentenis of afwezigheid de vicevoorzitter; in bepaalde gevallen kan het bestuur uit hun midden een van hen aanwijzen om een bepaalde taak te vervullen.
 6. Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
 7. Indien het bestuur een bloc wenst af te treden, is zij gehouden de belangen van AB te blijven behartigen totdat een nieuw bestuur is benoemd. Wanneer in dit reglement wordt gesproken van ‘bestuur’, dan wordt hiermee bedoeld het algemeen bestuur.

Benoeming

 1. Het bestuur heeft de machtiging van de ledenvergadering nodig om betalingen en die rechtshandelingen aan te gaan welke een bedrag van EUR 500 overschrijden (artikel 14 lid 5 van de statuten).
 2. Het bestuur zal ervoor zorgdragen dat van de algemene geldmiddelen van AB, die naar verwachting de eerstkomende drie maanden niet beschikbaar behoeven te zijn, worden geplaatst op een aparte (rente)rekening ten name van AB, waarover, in afwijking van het hiervoor bepaalde, weer kan worden beschikt met de schriftelijke toestemming van de voorzitter en de secretaris richting de penningmeester.
 3. De penningmeester heeft de bevoegdheid betalingsopdrachten te tekenen ter uitvoering van de normale huishouding van AB.
 4. De penningmeester is te allen tijde tegenover het bestuur maar ook op elke ledenvergadering tot opening van de boeken gehouden.
 5. Elke door bestuur ingestelde commissie kan worden voorgezeten door een bestuurslid, doch dit is niet noodzakelijk.

Informatie en communicatie

Het bestuur zal zorgdragen voor een goede informatie en communicatie met- en tussen de leden en de commissies.
Daartoe:

 • Houdt het zelf minimaal eenmaal per kalenderkwartaal een vergadering;
 • Belegt het tenminste tweemaal per jaar een bijeenkomst met de gezamenlijke commissievoorzitters en / of met de commissieleden.
 • Zorgt ervoor dat in het clubhuis, op verzoek van het lid, ter inzage wordt gelegd de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluitenlijst;
 • Publiceert het de, voor de leden relevante, bestuursbesluiten in de eerstvolgende editie van het clubblad en neemt deze op in de besluitenlijst
 • Zorgt ervoor dat de nodige aandacht c.q. attenties worden gegeven ingeval van lief en leed bij één van haar leden.

VERGADERINGEN

Artikel 6
Oproep

 1. De algemene vergaderingen worden gehouden en bijeengeroepen zoals in de statuten is bepaald.
 2. Ledenvergaderingen worden tenminste twee weken van tevoren uitgeschreven door de secretaris op voorstel van het bestuur of op verzoek van tenminste een/tiende gedeelte van het ledenbestand.
 3. Tot de in de convocatie te vermelden agendapunten behoren in ieder geval de verslagen van de secretaris en penningmeester als ook de notulen van de voorgaande vergadering en tot slot de rondvraag.
 4. Alle overige agendapunten worden door het bestuur vastgesteld. In de oproep tot de vergadering dienen alle agendapunten vermeld te worden en zonodig vergezeld te gaan van een toelichting en / of bijlagen.
 5. Per kalenderjaar, tevens boekjaar van de vergadering, dienen tenminste twee ledenvergaderingen te worden gehouden (bij voorkeur een voorjaars- en een najaarsvergadering).

Zitting

 1. Ledenvergadering worden voorgezeten door de voorzitter, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.
 2. De voorzitter heeft de leiding van de vergadering, handhaaft de orde, verleent en ontneemt het woord en heeft het recht de vergadering te schorsen en te verdagen.
 3. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geleid door de vicevoorzitter of door een ander lid van het bestuur die daarmede gelijke bevoegdheden als de voorzitter verkrijgt.
 4. De secretaris houdt de notulen bij en brengt op de algemene vergadering verslag uit van de verrichtingen van de vereniging.
 5. De penningmeester voert het financiële beheer en legt daarvan rekening en verantwoording af op de algemene vergadering (bij voorkeur de voorjaarsvergadering). Hij stelt in overleg met de bestuursleden een jaarbegroting op, welke door het bestuur wordt vastgesteld en aan de algemene vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Deze jaarstukken van de penningmeester dienen vergezeld te zijn ven een verklaring van de kascommissie, opdat de op de vergadering aanwezige leden daarvan kennis kunnen nemen.
 6. De wedstrijd- en /of de competitieleider vermeldt op de AV de verrichtingen en successen van de leden met betrekking tot de competities.
 7. Ieder lid die het woord voert kan daarbij voorstellen en aanbevelingen doen. Geen lid voert meer dan tweemaal het woord over hetzelfde onderwerp, tenzij de vergadering hem hier toestemming voor heeft verleend.
 8. De indiener van een voorstel heeft het recht om zijn voorstel terug te nemen.
 9. De voorzitter ken vóór de aanvang of in de loop van de vergadering over een onderwerp een maximum tijd vaststellen gedurende welke het lid over het onderwerp mag spreken.
 10. Voor zover zij niet betrekking hebben op de orde van de vergadering kunnen voorstellen en aanbevelingen alleen worden gedaan bij de behandeling van het onderwerp waarop zij betrekking hebben. In twijfelgevallen beslist de voorzitter.
 11. De algemene vergadering zijn besloten. Het bestuur kan besluiten een vergadering of een gedeelte daarvan openbaar te houden.

Besluitvorming

 1. Ingeval van twijfel of onenigheid bij het nemen ven een besluit zullen die van de statuten de voorkeur genieten, tenzij een meerderheid op een algemene vergadering daarover anders mocht beslissen en dat besluit niet in strijd is met de statuten.
 2. Besluiten van de algemene vergadering treden in werking de dag volgende op die waarop het besluit is genomen, tenzij bij het besluit een andere dag is aangewezen.

toegang en stemrecht

Artikel 7
Toegang

Toegang tot de algemene vergadering hebben in principe alle personen die lid zijn van de vereniging en voldoen aan het gestelde in de artikelen 5 en 18 van de statuten.

Stemrecht

 1. Zodra iemand als lid is ingeschreven in het ledenregister van de vereniging heeft hij of zij stemrecht (artikel 5 van de statuten),
 2. Bij de aanvang van de ledenvergadering dient elk lid een presentielijst, die is voorzien van zijn naam en woonplaats, te tekenen.
 3. Bij afwezigheid van een lid kan een ander lid gemachtigd worden de ‘afwezige’ te vertegenwoordigen en het stemrecht uit te oefenen. Daartoe dient een machtiging, welke verkrijgbaar is bij het secretariaat van de vereniging, door beide betrokkenen te worden ingevuld en te zijn ondertekend.
 4. Een lid alleen een medelid machtigen om zijn stem uit te brengen.
 5. Een ‘gemachtigde’ kan niet meer dan drie stemmen uitbrengen, die van zichzelf daaronder begrepen.
 6. Na het aftekenen van de presentielijst en / of het afgeven van de machtiging als hiervoor bedoeld, zullen, voorzover van toepassing, een of meer stembiljetten worden uitgereikt, welke gedateerd en genummerd zijn; een witte- en een felgekleurde stemkaart. De witte stembiljetten zullen gebruikt worden bij het houden van schriftelijke stemmingen. Het gekleurde stembiljet dient gebruikt te worden bij mondelinge stemmingen.
 7. De AV kan ook besluiten tijdens haar vergaderingen tot een ander wijze van stem uitbrengen.

GELDIGHEID VAN STEMMEN
Artikel 8

 1. De bij een schriftelijke stemming ingenomen stembiljetten moeten qua aantal overeenstemmen met het aantal stemgerechtigde leden volgens de presentielijst aanwezig of vertegenwoordigd.
 2. Stembiljetten zijn ongeldig, die naar het oordeel van de voorzitter:
  A. Blanco, ondertekend of onleesbaar zijn;
  B. Bij stemming over personen: die persoon niet duidelijk aanwijzen; een naam van een persoon vermelden, die niet kandidaat is gesteld; voor een verkiesbare plaats meer dan een persoon aanwijzen en meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 3. Het aantal geldige stembiljetten is bepalend voor de besluitvorming zoals die is vastgesteld in de statuten.
 4. Na een schriftelijke stemming kan de voorzitter een stemcommissie vaststellen, bestaande uit drie leden en niet zijnde bestuursleden. De stemcommissie controleert nogmaals de stembiljetten en telt de stemmen, stelt de uitslag van de stemming vast, daarbij rekening houdende met het vereiste quorum van het aantal uitgebrachte geldige stemmen en maakt deze op verzoek van de voorzitter bekend. De voorzitter kan naar zijn goeddunken ook zelf de uitslag van de stemming bekendmaken.
 5. Bij mondelinge stemming wordt het felgekleurde stembiljet gebruikt met handopsteken.
 6. De bij een enquête terugontvangen formulieren worden op vergelijkbare wijze als aangegeven hiervoor onder 2 en 3 geteld. Voor een rechtsgeldige besluitvorming is bepalend hetgeen in de statuten is vastgelegd.

TUCHTRECHTSPRAAK
Artikel 9

Ieder lid onderworpen aan de regels van de tuchtrechtspraak van AB zoals vastgelegd in artikel 8 van de statuten alsmede aan die van de NJBB.

Klachtenbehandeling

 1. Een lid kan een klacht indienen over gedragingen betreffende order van handhaving of over een ander lid tijdens diens verblijf in het clubhuis of op het terrein van AB tijdens een activiteit elders.
 2. Een klacht dient binnen drie weken na de constatering van genoemde gedragingen te zijn ingediend.
 3. De klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en dient in ieder geval te bevatten;
  A. Naam, adres en licentienummer van de klager;
  B. Naam, adres en, zo mogelijk, het licentienummer van diegene over wie geklaagd wordt;
  C. Een omschrijving van de gedraging(en) waarop de klacht betrekking heeft en de omstandigheden die daartoe hebben geleid;
  D. De reden(en) waarom de klager bezwaar heeft tegen de gedragingen, en
  E. Een uitleg waarom onderling overleg tussen klager en beklaagde niet tot oplossing van de klacht heeft geleid dan wel heeft kunnen leiden.
 4. Het bestuur:
  A. Onderzoekt de ingediende klacht zo spoedig mogelijk;
  B. Vergewist zich ervan of de klager heeft voldaan aan het hiervoor in lid 3 bepaalde;
  C. Zendt aan diegene op wie de klacht betrekking heeft de klacht voor een schriftelijk reactie toe. In plaats van een kopie van de originele brief van de klager kan ook een nauwkeurige be- en omschrijving van klacht dienen;
  D. Kan daarnaast partijen mondeling horen en hen voorstellen doen teneinde tot een oplossing te komen;
  E. Spreekt binnen twee maanden na ontvangst van de klacht die conform lid 2 van dit artikel is ingediend een oordeel daarover uit en bericht dat schriftelijk aan beide partijen;
  F. Kan besluiten om al dan niet maatregelen te nemen. Een maatregel kan inhouden een waarschuwing, een berisping of een maatregel welke directe gevolgen heeft voor de rechten van het lid.
  G. Voorts besluiten om het lidmaatschap van beiden of van een van hen op te zeggen, dan wel uit het lidmaatschap te ontzeggen en te ontbinden.
 5. Indien een maatregel wordt genomen welke gevolgen heeft voor de rechten van het lid, zal dit schriftelijk aan dat lid worden bericht.
 6. Binnen een maand na ontvangst van het schriftelijke bericht kan dat lid bij het bestuur schriftelijk bezwaar indienen tegen een aan hem opgelegde maatregel, welke gevolgen heeft voor zijn rechten als lid van AB.
 7. Het bezwaar dient met redenen omkleed te zijn en heeft geen opschortende werking ten aanzien van de genomen maatregel, zulks onverminderd de rechten van dat lid om zijn zaak als agendapunt op een algemene vergadering te laten opnemen en met recht om zijn versie van de klacht nader toe te lichten, ter verdediging en om een besluit van de algemene vergadering te vragen.
 8. Bij gebreke van een oplossing van het geschil als hiervoor bedoeld, ofwel van de zijde van de klager, ofwel van de zijde van de beklaagde ofwel die door bemiddeling van het bestuur, ofwel door de algemene vergadering, legt het bestuur het geschil voor aan een zogenaamde ‘geschillencommissie’ bestaande uit drie leden, waarvan elk van partijen een lid benoemt en de beide aldus benoemde leden tezamen het derde lid benoemen. Alle partijen onderwerpen zich nu voor alsdan aan die ‘bindende’ uitspraak van de commissie en verplichten zich deze getrouwelijk na te komen.

Commissies

Artikel 10
Commissies

AB kent de navolgende commissies als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de statuten:

 • De kascommissie (KC);
 • De wedstrijdcommissie (WC);
 • Redactiecommissie van het clubblad (RC)
 • Public relations en marketingcommissie (PR);
 • Activiteitencommissie (AC);
 • Kantine- en barcommissie (KBC), en de
 • Terreincommissie (TC)
 1. De taken, werkwijze, verantwoording, bevoegdheden en plichten van deze commissies zijn in hoofdlijnen omschreven in dit reglement; voor zover nodig kan door iedere commissie nadere regels worden vastgelegd, die echter pas werking hebben na goedkeuring daarvan door het bestuur.
 2. In afwijking van het hiervoor onder is bepaald, is iedere commissie ten aanzien van haar financiële- en administratieve werkwijze verplicht daarvoor eerst vooraf over te plegen met het bestuur, in casu de penningmeester, zulks met inachtneming van het hierna onder 5 bepaalde.
 3. De commissies zorgen ervoor, dat van haar vergaderingen en de daarin genomen besluiten schriftelijk verslagen worden gemaakt en verstrekken daarvan een exemplaar aan het bestuur. De voor de leden relevante besluiten worden bij het bestuur aangemeld en ingediend voor opname in de besluitenlijst. Om bestuursleden in de gelegenheid te stellen om, indien zij dat wensen of noodzakelijk vinden, de vergaderingen van de commissies bij te wonen, zullen de commissies ervoor zorgen, dat tijdig, dag, uur, plaats en de te behandelen onderwerpen en de daarop betrekking hebbende stukken, ter kennis van het bestuur worden gebracht.
 4. De voorzitters van de commissies worden, op voordracht van de leden van de commissies of door hen in onderling overleg of door het bestuur benoemd. De commissievoorzitters onderhoeden de contacten met de leden van hen commissie, met het bestuur en de overige verenigingsorganen. Dit geldt in het bijzonder voor die activiteiten waarbij meerdere commissies betrokken zijn. De commissievoorzitters zijn het aanspreekpunt en woordvoerder van hun commissie.
 5. De KC, WC, AC, KBC en de TC houden elk een financiële administratie bij en verantwoorden deze gevraagd en ongevraagd aan het bestuur.
 6. Alle commissies brengen elk in een algemene ledenvergadering verslag uit van haar activiteiten en kunnen zich daar uitspreken over haar ideeën, wensen en voornemens.
 7. Commissie kunnen voor hun werkzaamheden een budget toegewezen krijgen, waarbinnen zij de door het bestuur aangegeven en schriftelijk omschreven grenzen niet mogen overschrijden.

Kascommissie

 1. Een kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid en wordt benoemd door de AV (artikel 16 lid 4 van de statuten).
 2. Een kascommissie heeft uitsluiten tot taak de boeken en de financiële administratie op juistheid te controleren aan de hand van de betreffende bescheiden, zulks met inachtneming van bestuursbeslissingen en besluiten van de algemene ledenvergadering.
 3. Desgewenst mag zij maximaal driemaal per jaar die controle uitoefenen. Haar eindrapport dient in de voorjaarsvergadering bij de bespreking van het financiële verslag over het voorgaande boekjaar openbaar te worden gemaakt. Bij meerdere kascontroles per jaar zal, zulks alleen mogelijk op verzoek van de ledenvergadering, daarvan telkens het eindrapport op de eerstvolgende ledenvergadering openbaar worden gemaakt.

Wedstrijdcommissie(s)

 1. De wedstrijdcommissies zijn belast met de activiteiten van AB, inhoudende:
  A. Het opstellen van de wedstrijd(jaar)kalender;
  B. Het fungeren als wedstrijdsecretariaat, zowel voor de interne als de externe voor alle door AB en de NJBB vast te stellen competities en toernooien;
  C. Het bepalen van de inschrijvingen van de verenigingsteams;
  D. Het onderhouden van de kontakten met de NJBB (via het secretariaat van AB), de afdeling 07 en andere bij de NJBB aangesloten verenigingen betreffende competities, toernooien en overige activiteiten;
  E. De leden tijdig te informeren over uitnodigingen en inschrijvingen aangaande interne en externe wedstrijden en toernooien door middel van bulletins in het clubhuis.
 2. De financiële middelen van de WC bestaan uit de inschrijfgelden van door haar georganiseerde wedstrijden en andere inkomsten binnen haar taakgebied. De inkomsten worden in beginsel alleen gebruikt voor die kosten die gemaakt zijn ten behoeve van door haar georganiseerde wedstrijden, de prijzen en dergelijke voor de deelnemers. Na van het bestuur verkregen toestemming kan de WC besluiten geldmiddelen voor andere doeleinde te gebruiken.

Kantine en Barcommissie

Indien een voor zover AB in de zin van de horecawetgeving nog niet over een eigen kantine en bar kan beschikken, zullen de regels dienaangaande door het bestuur worden vastgesteld en zullen de hierna te noemen regels ter uitvoering daarvan onder opschortende voorwaarden van toepassing zijn.

 1. De kantine en Barcommissie zijn belast met het beheer van de bar tijdens verenigingsactiviteiten, inhoudende:
  A. Het in acht nemen van de bepaling van dit huishoudelijk reglement, speciaal van het gestelde in artikel 2 lid 3 onder verplichting van leden, en die welke nog nader door de ledenvergadering, het bestuur, laatstgenoemde alleen na en in overleg met KBC, worden vastgeld;
  B. Het financiële beheer van de bar, waartoe of in onderling overleg of bij gebreke daarvan door het bestuur in de KBC, een administratie wordt benoemd;
  C. De zorg en uitvoering voor de assortimentssamenstelling en de inkoop van de goederen ten behoeve van de KBC;
  D. De advisering over de door en in samenwerking met het bestuur vast te stellen verkoopprijzen van de barconsumpties;
  E. De zorg voor het schoonhouden van de bar en de overige ruimten in en om het clubhuis;
  F. Het opstellen van een bardienstrooster, waarin alle leden naar hun vermogen worden ingeroosterd, zodanig dat een lid gedurende een week per jaar minimaal één avond en / of middag kantinedienst heeft;
  G. Dat van het hiervoor onder E en F bepaalde kan door KBC worden afgeweken, zolang de leden van haar commissie zelf onderling voor een oplossing hebben zorggedragen en deze in het belang van AB ‘uitvoerbaar’ blijft te zijn; ten aanzien van het begrip ‘uitvoerbaar’ is dat mede ter beoordeling van het bestuur.
 2. BKC doet uitgave voor:
  A. De inkoop van goederen ten behoeve van de verkoop via de bar;
  B. De inkoop van goederen ten behoeve van het schoonhouden van de bar en de overige ruimten in en om het clubhuis;
  C. De aanschaf en vervanging van kleine inventarisstukken ten behoeve van de bar tot een bedrag van EUR 50 per geval; alle andere uitgave behoeven vooraf de goedkeuring van het bestuur.
 3. KBC zal voor het verwerken van alle ontvangen en uitgegeven gelden een (kas)boek bijhouden.
 4. KBC draagt elk kwartaal een eventueel overtollig kasgeld af aan de penningmeester van AB en maakt en verzorgt minimaal viermaal per jaar (streefdata de eerste dag van elk kalenderkwartaal) een bruto en nettowinstberekening en stelt deze het bestuur ter hand.

Terreincommissie

 1. De terreincommissie is belast met:
  A. Het gebruik en gereedhouden van het terrein;
  B. Het in overleg met de WC speelklaar maken van het terrein voor competities en toernooien.
 2. De TC doet aan het bestuur voorstellen aangaande het onderhoud en de verbetering van het terrein.
 3. De TC beschikt niet over eigen financiële middelen. Uitgaven ten behoeve van het terrein komen direct ten laste van de verenigingskas en behoeven vooraf de goedkeuring van het bestuur met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 5 bepaalde van de statuten (uitgaven boven EUR 500 goedkeuring AV).
  Bouwcommissie
  Alle activiteiten met betrekking tot be- en verbouwen zijn en blijven in handen van het bestuur.

Activiteitencommissie

 1. De activiteitencommissie is belast met de organisatie en uitvoering van die verenigingsactiviteiten (ondermeer voor het wel en wee van leden), die buiten de uitvoering van de jeu de boules activiteiten vallen.
 2. De financiële middelen van de AC bestaan uit gelden van de vereniging en / of die ontvangsten uit bijdragen van deelnemers / begunstigers aan een door haar georganiseerde activiteit en andere inkomsten binnen haar taak en werkgebied.
 3. De inkomsten worden in de eerste plaats gebruikt voor gemaakte kosten, waaronder begrepen eventuele prijzen voor deelnemers,
 4. Na van het bestuur verkregen toestemming kan de AC besluiten geldmiddelen voor andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder die van en voor haar doel ‘het wel en wee van de leden’.

Redactiecommissie

 1. De redactiecommissie is belast met de redactie en verspreiding van het clubblad.
 2. In dit kader onderhoudt zij het contact met de adverteerders en beslist zij over plaatsing van de aangeboden artikelen.
 3. Bestuursmededelingen en besluiten van de AV worden in de eerstvolgende editie van het clubblad gepubliceerd.
 4. Op naam gestelde exemplaren van elke editie van ‘het clubblad zijn in het clubhuis voor de leden beschikbaar. Leden die het clubblad en eventuele vergaderstukken van en voor de AV op hun huisadres wensen toegestuurd te krijgen, dienen dat kenbaar te maken aan de RC onder vooruitbetaling aan de penningmeester van AB van de geschatte jaarlijkse portokosten vermeerderd met 50%.
 5. De RC doet aan het bestuur voorstellen aangaande het clubblad.
 6. De RC beschikt niet over eigen financiële middelen. Uitgaven ten behoeve van het clubblad komen direct ten laste van de verenigingskas en behoeven vooraf de goedkeuring van het bestuur.
 7. Alle andere (advertentie) inkomsten vloeien direct in de verenigingskas.

Gebruik van het Clubhuis

 1. Het clubhuis is in beginsel uitsluitend beschikbaar voor verenigingsactiviteiten van AB
 2. Gebruik voor overige of andere activiteiten door anderen dan leden van AB, behoeven in alle gevallen vooraf de schriftelijke toestemming van het bestuur. Het bestuur bepaalt daarvoor een gebruiksvergoeding.
 3. Gebruik buiten het normale patroon als hiervoor, wordt, zodra bekend, in de baragenda van de BC genoteerd en tevens aan haar voorzitter medegedeeld.
 4. In de kantine annex barruimte heeft de KBC vrijheid van handelen aangaande de indeling en plaats van opstelling, echter zodanig dat het voor ieder duidelijk zichtbaar is.

Public Relations & Marketingcommissie

 1. De Public Relations & Marketingcommissie heft ten aanzien van haar uitvoering nog geen werking en / of duidelijke richtlijnen.
 2. Het bestuur zal trachten – afhankelijk van de ontwikkeling van de vereniging – dat nadere richtlijnen hieromtrent worden vastgelegd, voornamelijk wordt dan gedacht aan een tweetal versies, namelijk een stuk behelzende een globale visie van de vereniging, en een sponsorovereenkomst met variabele mogelijkheden.
 3. Voormelde uitvoeringen zullen het ‘gezicht’ van de vereniging gaan bepalen.
 4. Tot op het moment dat de PR is benoemd en functioneert zullen haar taken worden waargenomen door de leden van het bestuur.

GEDRAGSREGELS
Artikel 11

 1. Door AB zijn huis en gedragsregels vastgesteld, die op een voor eenieder zicht en leesbare plaats in het clubhuis zullen worden opgehangen.
 2. Deze huis en gedragsregels houden ondermeer in dat:
  A. Ongewenste intimiteiten, vloeken, grove taal, beledigende opmerkingen, spuwen, drankmisbruik, verbaal en of lichamelijk geweld niet worden getolereerd;
  B. Roken in het clubhuis verboden is, tenzij anders is aangegeven;
  C. Op de terreinen sigarettenpeuken en ander ‘klein’ afval in de daartoe opgestelde bakken moeten gedeponeerd;
  D. Glaswerk en etenswaren op en rond de terreinen niet zijn toegestaan, met uitzondering van op die plaatsen die daartoe aangewezen en geschikt zijn;
  E. Het gebruik en het in bezit hebben van soft en harddrugs verboden is
  F. Het niet is toegestaan zonder geldige reden in of nabij de garderoberuimte rond te hangen;
  G. Een ‘derde’ medegebruiker van de accommodatie van AB aansprakelijk is voor de gedragingen en de daaruit eventuele voortvloeiende gevolgen van de door die derde toegelaten personen;
  H. Aanwijzingen van de (kantine)beheerder(s) en / of leden van het bestuur strikt dienen te worden opgevolgd.
 3. Bij constatering van misdragingen kan – indien noodzakelijk – de politie worden ingeschakeld.
 4. Bij overtreding als hiervoor bedoeld zijn de bevoegdheden en de sancties van dit reglement, de statuten en alle andere besluiten van AB als ook die van de NJBB van overeenkomstige toepassing.
 5. Wijzigingen op de hiervoor onder 2 genoemde ge- en verbodsbepalingen behoeven vooraf de goedkeuring van de AV

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 12

Verzekering

 1. De NJBB heeft in het kader van landelijk overkoepelende jeu de boules bond een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering gesloten met de Nationale – Nederlanden NV te Rotterdam ‘het NOC * NSF Sportverzekeringspakket’. Op grond van die verzekering zijn onder andere verzekerd:
  A. De NJBB zelf;
  B. De bij de NJBB aangesloten verenigingen;
  C. De bestuursleden van de aangesloten verenigingen als zodanig;
  D. De leden (licentiehouders) van de aangesloten verenigingen, indien en voor zover deze hun aansprakelijkheid zelf niet elders hebben ondergebracht / verzekerd.
 2. Heeft een licentie houdend) lid zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering dan dient dat led zich bij schade het eerst voor een behandeling van een eventuele claim te wenden tot zijn eigen verzekeraar.
 3. Deelnemers, die geen lid en geen licentiehouder zijn, kunnen zich bij een eventuele schade ook richten tot de NJBB die zal oordelen of de schade via haar verzekering claimbaar en uitvoerbaar is.

Verantwoordelijkheden

 1. AB draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, van leden of van derden tijdens hun verblijf op haar accommodatie.
 2. Ieder lid is aansprakelijk voor zijn eigen handelen.
 3. AB is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van een lid voor die schade welke mocht voortvloeien uit opzet, nalatigheid, verlies, diefstal van eigendommen, lichamelijk letsel, verwijtbaar of moedwillig handelen, in weke vorm dan ook, alles in de ruimste zin van het woord genomen.
 4. Leden, waaronder mede – begrepen die met het 2e lidmaatschap, alsook leden van andere verenigingen en die personen die met welke reden(en) dan ook aanwezig zijn op de AB-accommodatie, vrijwaren AB voor elke aansprakelijkheden en alle gevolgen die mochten voortvloeien krachtens welke aansprakelijkheidsstelling dan ook.
 5. Mogelijk kan of laat het bestuur, doch is daartoe niet verplicht, onderzoeken of de handeling met schade conform onder 3 is toegebracht en laat eventueel tussen en voor haar leden een schadevergoeding vaststellen.

VERGOEDING VAN GEMAAKTE KOSTEN
Artikel 13

Nota’s

 1. Alle (on)kosten, die voor de vereniging worden gemaakt om uitvoering te geven aan haar doel, dienen gespecificeerd en gerubriceerd naar de overeenkomstige begrotingsposten te worden geboekt onder overlegging van de nota’s
 2. De indiener dient zijn naam en handtekening op de nota’s te vermelden en de nota’s mogen niet ouder zijn dan twee maanden.
 3. Nota’s kunnen worden ingediend door alle bestuursleden, commissieleden of daarmede vergelijkbare (tijdelijke) functionarissen, die deze kosten hebben gemaakt in het belang van de vereniging.

Vergoeding

 1. Voor vergoeding komen alleen die nota’s in aanmerking waarvan het bestuur de uitgaven terzake daarvan vooraf haar goedkeuring aan heeft verleend.
 2. Het bestuur in de persoon van de penningmeester kan in bepaalde gevallen op de te verwachten kosten een voorschot geven.
 3. Indien voor bepaalde werkzaamheden regelmatig terugkerende vergoedingen plaatsvinden, behoeven deze eerst de goedkeuring van de AV.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 14

 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van de statuten wordt het huishoudelijk Regelement vastgesteld en gewijzigd door en in een AV van AB.
 2. Voorstellen tot vaststelling en wijzigingen dienen te worden vermeld op de agenda van de AV onder bijvoeging van de daarop betrekking hebbende teksten.
 3. Tenzij door de AV anders wordt besloten, gaat de vaststelling of wijziging in op de dag na de dag waarop het besluit daarover is genomen.
 4. In alle gevallen waarin de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de bestuursbesluiten en / of de regels van de NJBB niet voorzien, beslist het bestuur, voor zover die beslissing niet in strijd is met de wet, de openbare orde en de goede zeden.
 5. In voorkomende en spoedeisende gevallen neemt het bestuur zelf de nodige maatregelen en indien vereist of noodzakelijk, legt deze nadien, voor een eventuele goedkeuring daarvan, voor in de eerstkomende ledenvergadering.

Herziene versie van het Huishoudelijk Reglement na goedkeuring daarop te hebben verkregen van de Algemene Ledenvergadering die werd gehouden te Koog aan de Zaan d.d. 24 oktober 2005.