Statuten
van de
Pétanque Vereniging Atlantic Boules

De statuten vastgelegd bij akte, op 26 november 2003 verleden voor Notaris Mr M.C. Reijntjes te Alkmaar, waarna deze statuten zijn ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, kantoor Zaanstreek onder dossier nummer 35030633

Indeling:

Artikel                  1              :              Naam en Zetel
Artikel                  2              :              Inrichting
Artikel                  3              :              Doel en Duur
Artikel                  4              :              Leden
Artikel                  5              :              Lidmaatschap
Artikel                  6              :              Rechten en plichten van de leden
Artikel                  7              :              Einde van het lidmaatschap
Artikel                  8              :              Tuchtrechtspraak
Artikel                  9              :              Geldmiddelen
Artikel                  10           :              Begunstigers
Artikel                  11           :              Bijdragen
Artikel                  12           :              Bestuur
Artikel                  13           :              Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur
Artikel                  14           :              Bestuurstaak – vertegenwoordiging
Artikel                  15           :              Einde bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap – schorsing
Artikel                  16           :              Jaarverslag – rekening en verantwoording
Artikel                  17           :              Algemene Vergadering
Artikel                  18           :              Toegang en stemrecht
Artikel                  19           :              Voorzitten – notulen
Artikel                  20           :              Besluitvorming van de Algemene Vergadering
Artikel                  21           :              Statutenwijziging
Artikel                  22           :              Ontbinding
Artikel                  23           :              Huishoudelijk reglement
Artikel                  24           :              Slotbepaling

NAAM en ZETEL

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam; Pétanque Vereniging Atlantic Boules.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad (Koog aan de Zaan).

INRICHTING

Artikel 2

 1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies, die krachtens de statuten door het bestuur en/of de algemene vergadering en aan wie daarbij door het bestuur en/of de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. De organen van de vergadering als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

DOEL en DUUR

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de “Pétanque” Sport.
 2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en bevorderen van de beroeps pétanque sport.
 3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  A. Toernooien en wedstrijden te organiseren en te houden;
  B. Evenementen op het gebied van de “petanque” sport te organiseren;
  C. Het lidmaatschap te verwerven van de Nederlandse Jeu de Boules Bond, in deze statuten nader aan te duiden als “de bond”;
  D. Deel te nemen aan de door de bond georganiseerde en/of goedgekeurde competities en andere wedstrijden;
  E. Het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van accommodaties voor het beoefenen van de pétanque sport.
 4. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LEDEN

Artikel 4

 1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die;
  A. Op hun verzoek door het bestuur tot het lidmaatschap zijn toegelaten, en
  B. Als lid van de vereniging bij de bond zijn ingeschreven.
 2. Personen, die door d bond zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden/toernooien, bedoeld in de ruimste zijn des woords, dan wel van het bekleden van een functie en zij, die deze sport als beroeps uitoefenen, kunnen niet als lid van d vereniging worden toegelaten.
 3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat ‘erelid’ verlenen.
 4. Het bestuur houdt een register aan waarin van de leden de namen, adressen en het licentienummer bij de bond zijn opgenomen.

LIDMAATSCHAP

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap wordt op verzoek door het bestuur verleend.
 2. Het bestuur kan de verlening van het lidmaatschap weigeren; indien het kandidaat-lid voldoet aan het bepaalde in artikel 4, tweede lid, kan het kandidaat-lid de eerstvolgende algemene vergadering verzoeken alsnog te worden toegelaten; het bestuur voert het besluit van de algemene vergadering uit, echter na overleg met- en nadat toestemming van de bond is verkregen.
 3. Mocht geen toestemming van de bond worden verkregen kan die persoon niet het lidmaatschap van de vereniging verkrijgen.

RECHTEN en PLICHTEN VAN DE LEDEN

Artikel 6

 1. Een lid heeft, zolang het is geschorst, het recht deel te nemen aan:
  A. Alle door de vereniging georganiseerde activiteiten.
  B. De algemene vergadering; een lid dat is geschorst kan evenwel deelnemen aan de algemene vergadering echter alleen en voorzover zijn schorsingsbesluit aan de orde komt.
 2. De leden genieten de rechten, die zijn verbonden aan hun inschrijving bij de bond.
  A. De leden zijn verplicht:
  B. De statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven;
  C. De belangen van de vereniging en van de bond niet te schaden en de vereniging of de bond niet onredelijk te benaderen;
  D. Alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te leven, welke de bond in naam van de vereniging is aangegaan, voorzover laatstbedoelde verplichtingen betrekking hebbende op de leden van de vereniging

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  A. Door de dood van het lid;
  B. Door schriftelijke opzegging van het lid;
  C. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, waarin het zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren;
  D. Door ontzetting. Deze kan te allen tijde plaatsvinden en alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien ven de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:
  A. Binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
  B. Binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren en van een besluit tot ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage (contributie inclusief licentiekosten bond) voor het geheel verschuldigd.

TUCHTRECHTSPRAAK

Artikel 8

 1. Een lid is onderworpen aan het tuchtrecht van de vereniging en van de bond voor het handelen of nalaten van hetgeen in strijd is en waardoor de belangen worden geschaad:
  A. Met het bepaalde in deze statuten en het regelement van de vereniging;
  B. Met hetgeen in de statuten, het reglement tuchtrechtspraak en/of met enig besluit van een orgaan van de bond is bepaald;
  C. Met het door de FIPJP (Féderation International de Pétanque et Jeu Provencal) op drie oktober tweeduizend twee te Grenoble en op dertien mei twee duizend drie door de bond goedgekeurde internationale spelreglement of een vervangende regeling.
 2. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een tuchtcommissie is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, ingeval van overtreding als bedoeld in lid 1, alsmede ingeval van overtreding van de wedstrijdbepalingen de volgende straffen op te leggen:
  A. Berisping;
  B. Tuchtrechtelijke boeten;
  C. Schorsing
  D. Ontzegging (royement).
 3.  A. tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de in het regelement vastgestelde maxima.
   B. het regelement tuchtrechtspraak, als bedoeld in dit lid en in lid 4, worden vastgesteld door de algemene vergadering.
 4. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de in het regelement tuchtrechtspraak aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode, dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot de algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan een stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 1 sub b.
 1. A. ontzetting (royement) kan slechts worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, regelementen en/of besluiten van de organen van de vereniging, of indien een lid van de vereniging de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  B. ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
  C. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
  D. de betrokkene kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid van stemmen naar aanleiding van dit beroep beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

GELDMIDDELEN

Artikel 9

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. Contributie van de leden;
  2. Ontvangsten uit wedstrijden;
  3. Andere inkomsten
 2. de leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
 3. wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

BEGUNSTIGERS

Artikel 10

 1. De begunstigers, waaronder sponsors, zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door hen met het bestuur vast te stellen minimumbedrag.
 2. De rechten en verplichtingen van de begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de jaarlijks door hen toegezegde bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 3. Opzegging namens de vereniging aan de begunstigers geschiedt door het bestuur.
 4. Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging voor hen georganiseerde oefeningen, wedstrijden, toernooien en andere evenementen bij te wonen.
 5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend en opgelegd.

BIJDRAGEN

Artikel 11

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een (jaarlijkse) bijdrage, anders dan die bedoeld in artikel 9, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR

Artikel 12

 1. A. het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden en ereleden worden benoemd
  B. het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.
  C. de voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur
 2. de algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
 3. De benoeming van bestuursleden geschiet uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 7. Wie de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, is niet tot een lid van het dagelijks bestuur benoembaar.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 13

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan meer dan één functie bekleden.
 2. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 3. Het bestuur kan ook buiten de vereniging besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan de besluitvorming deelnemen.
 4. A. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid3, worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
  B. blanco stemmen zijn ongeldig.
 5. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzijde de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
 6. A. het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over de inhoud van een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
  B. wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd, indien een bestuurslid zulks verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 7. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aan te wijzen notulist notulen opgemaakt, die door de voorzitter, en/of de secretaris of de notulist worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 8. Bij huishoudelijk regelement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAKEN – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het dagelijks bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten doen uitvoeren door commissies of een persoon of personen die door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  I.  het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfhonderd euro te boven gaande, onverminderd het hierna      onder ii bepaalde;
  II   A. het verhuren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
       B. het aangaan ven overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
       C. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging                  verleend bankkrediet;
       D. het aangaan van dadingen
       E. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en              van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
       F. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
           Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK
LIDMAATSCHAP – SCHORSING

Artikel 15

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
 2. Ek bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is terstond herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 7 van artikel 12. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Een bestuurslid dat de leeftijd van zeventig jaar heeft beruikt, treedt af in de jaarvergadering, gehouden in het jaar nadat hij die leeftijdgrens heeft bereikt.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  A. Ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is; door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
  B. Door bedanken.

JAARVERSLAG – REKENING en VERANTWOORDING

Artikel 16

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgraaf van redenen melding gemaakt.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een (kas) commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van de commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven,
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

 1. De algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk door publicatie in het clubgebouw danwel in het clubblad van de vereniging danwel aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4, zulks ter keuze van het bestuur. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21
 3. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 4. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergradering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  A. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  B. De benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  C. Voorziening in eventuele vacatures;
  D. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het hiervoor onder de leden 1 en 2 bepaalde of bij advertentie in tenminste een er plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

TOEGANG en STEMRECHT

Artikel 18

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschort lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur of bij gebreke van overeenstemming binnen het bestuur, de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de verenging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Hij kan naast zijn eigen stem slechts één stem als gemachtigde uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 19

 1. De algemene vergadering worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 17 lid 6, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en/of de secretaris en/of die ander worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt te kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen heeft een tweede stemming, of ingeval ven een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat het zij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt tekens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer den één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht, ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rekende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 6. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter een andere stemming gewenst acht. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 7. Ongeldig zijn stemmen, uitgebracht op stembiljetten, die naar het oordeel van de voorzitter:
  A. Blanco zijn;
  B. Ondertekend zijn;
  C. Onleesbaar zijn;
  D. Bij stemming over personen een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  E. De naam van een persoon bevatten, die niet kandidaat is gesteld;
  F. Voor een verkiesbare plaats meer dan één persoon aanwijzen;
  G. Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld;
 8. Over iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd.
 9. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededing dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats (clubgebouw van de vereniging) en/of publicatie in het clubblad voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt en is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel waarin de vereniging resulteert. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 22

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan de algemene vergadering echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

HUISHOUDELIJKE REGELEMENT

Artikel 23

 1. A. de algemene vergadering kan op voordracht van het bestuur een huishoudelijk reglement vaststellen en daarin ondermeer nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag van de contributies, taken en bevoegdheden van de organen regelen en verder alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
  B. Het huishoudelijk regelement kan door de ledenvergadering worden gewijzigd of aangevuld met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebracht stemmen mits twee/derde van het geregistreerde ledenbestand aanwezig respectievelijk vertegenwoordigd is. Indien tenminste een/vierde van het geregistreerd ledenbestand schriftelijk het bestuur heeft verzocht het huishoudelijk reglement te wijzigen of aan te vullen, dient dat als agenda-punt in de convocatie voor de eerstkomende ledenvergadering te worden opgenomen onder schriftelijke opgave van de wijziging of aanvulling.
 2. Het huishoudelijk regelement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, nog met de statuten

SLOTBEPALING

Artikel 24

In alle niet bij de wet of deze statuten of met een huishoudelijk reglement
geregelde gevallen beslist het bestuur van de vereniging en legt daarover verantwoording af in de eerst volgende algemene ledenvergadering.