Contributie

Als u lid wilt worden van Atlantic Boules, wordt u ook aangemeld bij de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond). Dit is een overkoepelende organisatie die de Nederlandse Pétanquesport stimuleert en organiseert. De bondsbijdrage en verenigingscontributie vindt u hieronder. Alle genoemde bedragen zijn prijspeil 2021.

Lidmaatschapsgeld:

Het contributiebedrag wordt jaarlijks in de Algemene Leden Vergadering vastgesteld voor het jaar volgend 
op het lopende jaar. 
De contributie voor 2023 is vastgesteld op € 50,00. 
Nieuwe leden betalen eenmalig € 5,00 voor administratiekosten. 
De licentiekosten worden in het vierde kwartaal vastgesteld door de NJBB voor het jaar volgend op het lopende jaar. 
De licentiekosten van de NJBB zijn als volgt vastgesteld; 
Bondsbijdrage senioren € 23,90 
Bondsbijdrage senioren vanaf 1 juli € 12,00
Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) € 12,00 
Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) vanaf 1 juli € 6,00 
Administratiekosten overschrijven € 5,00 
Administratiekosten extra lidmaatschap € 5,00 

Betaling:

Contributie en licentie betaling kan uitsluitend per bankbetaling rechtstreeks aan de penningmeester 
worden overgemaakt, per jaar, of naar rato van inschrijfdatum. 
De contributie gaat in op de 1e van de maand volgend op de maand waarin men is lid geworden en wordt 
naar rato berekend.

Opzegging:

Opzegging van het lidmaatschap is slechts mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar, vóór 1 december. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft toch de bijdrage voor het 
gehele verenigingsjaar verschuldigd. 
Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren of per e-mail bij de secretaris.