STATUTEN WIJZIGING

Pétanque Vereniging Atlantic Boules

Op acht augustus tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, mr. Dinant 
Bernardus Dijkhuis, notaris te Zaanstad:
de heer mr. Peter Robert Cornelis Houwaard, kantooradres 1541 KW Koog aan de Zaan,
Hoogstraat 11, geboren te Stoke-on-Trent (Groot-Brittannië) op
dertien juni negentienhonderd negenenvijftig,
ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:
1.    de heer Simon Martin RINTJEMA, wonende te 1544 VJ Zaandijk,
       gemeente Zaanstad, Jacob Honigstraat 1, geboren te Zaandam op
       twaalf september negentienhonderd vijfenvijftig, gehuwd;
2.    de heer Roelf MOOIBROEK, wonende te 1541 XS Koog aan de Zaan,
       gemeente Zaanstad, Schoonekamp 4, geboren te Odoorn op zestien
       november negentienhonderd drieënvijftig, gehuwd; 
bij het geven van de volmacht handelende als respectievelijk voorzitter en
secretaris van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Pétanque Vereniging Atlantic Boules, statutair gevestigd te Zaanstad en
kantoorhoudende te 1541 LZ Koog aan de Zaan, Wezelstraat 5,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 35030633, en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig
vertegenwoordigend.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
INLEIDING
–     de Vereniging is opgericht bij akte op zesentwintig september
      negentienhonderd zesennegentig;
–     de statuten zijn voor het laatst gewijzigd op zesentwintig november
      tweeduizend drie, blijkens een akte van statutenwijziging, op zesentwintig
      november tweeduizend drie verleden voor mr M.C. Reijntjes, destijds
      notaris te Alkmaar;
–     ter uitvoering van het op vier juli tweeduizend drieëntwintig genomen
      besluit van de algemene vergadering van de Vereniging – bij welk
      besluit hij tevens is gemachtigd tot het passeren van deze akte – over te
      gaan tot wijziging van de statuten van de Vereniging, welk besluit samen
      met de notulen van de vergadering van de Vereniging van vierentwintig
      juli tweeduizend drieëntwintig aan deze akte wordt gehecht.
STATUTENWIJZIGING
Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter
uitvoering van deze besluiten de statuten van de Vereniging te wijzigen en in
zijn geheel vast te stellen als volgt:

Indeling
Artikel 1 Naam en oprichtingsdatum
Artikel 2 Zetel en inschrijvingsdatum
Artikel 3 Doel
Artikel 4 Inrichting
Artikel 5 Leden
Artikel 6 Lidmaatschap
Artikel 7 Algemene rechten en plichten van de leden
Artikel 8 Contributie en andere verplichtingen
Artikel 9 Tuchtrechtspraak
Artikel 10 Bestuur
Artikel 11 Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur
Artikel 12 Bestuurstaak en vertegenwoordiging
Artikel 13 Vertegenwoordiging
Artikel 14 Schorsing bestuursleden en einde bestuurslidmaatschap
Artikel 15 Jaarverslag, rekening en verantwoording
Artikel 16 Algemene Vergadering
Artikel 17 Toegang tot en stemrecht in de Algemene Vergadering
Artikel 18 Algemene Vergadering – besluitvorming
Artikel 19 Voorzitterschap, notulen van de Algemene Vergadering
Artikel 20 Statutenwijziging
Artikel 21 Ontbinding en vereffening
Artikel 22 Huishoudelijk reglement en andere reglementen
Artikel 23 Slotbepaling

Artikel 1
NAAM EN OPRICHTINGSDATUM
De vereniging draagt de naam: PÉTANQUE VERENIGING ATLANTIC BOULES,
(hierna te noemen: “de vereniging”).
De vereniging is opgericht op zesentwintig september negentienhonderd zesennegentig.

Artikel 2
ZETEL EN INSCHRIJVING 
1.    De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad (Koog aan de Zaan)
2.    De vereniging en de bestuursleden zijn ingeschreven in het handelsregister.

Artikel 3
Doel
1.    De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het
bevorderen van de pétanque en/of jeu-de-boulessport in al zijn
verschijningsvormen.

2.    De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
       a.    het lidmaatschap te verwerven van de Nederlandse Jeu de
              Boules Bond, hierna aan te duiden als: de bond;
       b.    leden te enthousiasmeren en in de gelegenheid te stellen deel
              te nemen aan door de bond georganiseerde of goedgekeurde
              toernooien en competities; 
       c.    toernooien te organiseren;
       d.    evenementen op het gebied van de pétanquesport te organiseren;
       e.    het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van
              accommodaties voor het beoefenen van de pétanque en/of jeu- de-boulessport.

Artikel 4
Inrichting
1.    Organen van de Vereniging zijn: het bestuur en de Algemene Leden Vergadering,
        alsmede alle overige personen en commissies die
        krachtens de statuten door de Algemene Leden Vergadering zijn
        belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de
        Algemene Leden Vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2.    De vereniging kent in elk geval een kascommissie, zoals bedoeld in
        artikel 15 lid 4, en een continuïteitscommissie, zoals bedoeld in artikel 10 lid 5. 
3.    De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Artikel 5
Leden
1.    Leden van de vereniging zijn de natuurlijke personen, die:
       a.    door het bestuur tot het lidmaatschap zijn toegelaten en;
       b.    als lid van de vereniging bij de bond zijn ingeschreven en een
                licentie dan wel speelgerechtigdheidsbewijs hebben verkregen.
2.    Personen, die door de bond zijn geroyeerd kunnen geen lid zijn van de vereniging.
3.    Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Leden Vergadering een
        lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “erelid” verlenen. 
4.    Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen,
       adressen, (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk
       e-mailadres en het inschrijvingsnummer van de leden bij de bond zijn opgenomen.
       In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het
       realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.
5.    Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de Algemene Leden
       Vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken,
       behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur
       schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De verplichting om de Algemene
       Leden Vergadering hierover te laten besluiten en het recht op bezwaar
       geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te
       verstrekken gegevens, waaronder de verstrekking van de gegevens
       aan de bond en de gegevens die aan overheden of (publiekrechtelijke)
       instellingen dienen te worden verstrekt in verband met een wettelijke verplichting.

Artikel 6
Lidmaatschap 
1.    Het bestuur beslist over de toelating van leden. Nadere regels over de
       aanmelding en toelating kunnen worden gesteld bij besluit van het
       bestuur en/of bij reglement. 
2.    Bij niet-toelating als lid kan de Algemene Leden Vergadering, al dan
       niet op verzoek van het kandidaat-lid, alsnog tot toelating besluiten.
3.    Het bestuur is verplicht om elk lid van de vereniging dat het recht heeft
       bij de vereniging de pétanquesport te beoefenen bij de bond aan te melden.
       Door aanmelding bij de vereniging machtigt het lid de vereniging
       om het aan te melden bij de bond.
4.    Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten
       degenen, die niet tot het lidmaatschap van de bond worden toegelaten,
       of van wie de bond het lidmaatschap heeft beëindigd.
5.    Het lidmaatschap eindigt door:
       a.    het overlijden van het lid;
       b.    schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur;
       c.    opzegging namens de vereniging;
       d.   ontzetting (royement) namens de vereniging;
6.    Opzegging namens de vereniging is slechts mogelijk, indien:
       1.   een lid heeft opgehouden aan de statutaire vereisten van het lidmaatschap te voldoen, of; 
       2.   van de vereniging in redelijkheid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
7.    Ontzetting is slechts mogelijk, indien:
       1.   het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging of; 
       2.    de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.
8.    Opzegging en ontzetting namens de vereniging geschieden door het
       bestuur, behoudens het gestelde onder lid 9, met onmiddellijke ingang,
       door schriftelijke kennisgeving door middel van een schrijven met 
       ontvangstbevestiging, welk de redenen van het bestuursbesluit bevat.
9.    Tegen een bestuursbesluit tot ontzetting en tegen een besluit tot
       opzegging op grond van lid 6, onder 2, staat binnen één maand na
       ontvangst van de kennisgeving van het bestuursbesluit beroep open
       op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. Betrokkene blijft
       na het bestuursbesluit geschorst tot de uitspraak op het beroep door
       de Algemene Leden Vergadering. Indien de Algemene Leden
       Vergadering het bestuursbesluit bekrachtigt, eindigt het lidmaatschap
       aanstonds.
10.    Opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat:
        a.    een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden
               zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid
               bekend is geworden of aan de leden is medegedeeld; het
               besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke
              opzegging is het lid niet bevoegd, voor zover het besluit de
              geldelijke verplichtingen van alle leden verzwaart;
       b.    een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere
              rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend
              geworden of aan de leden is medegedeeld.
11.    Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het
         verenigingsjaar met een opzegtermijn van een maand;
12.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt,
          blijft niettemin de bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Artikel 7
Algemene rechten en plichten van de leden
1.    Een lid heeft, zolang het niet is geschorst, het recht deel te nemen aan:
       a.    de Algemene Leden Vergadering;
              Een lid dat is geschorst kan evenwel deelnemen aan de
              Algemene Leden Vergadering om daarin voor zijn verdediging
              het woord te voeren. Dit betreft de Algemene Leden
              Vergadering waarin zijn schorsingsbesluit aan de orde komt.
       b.    alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, voor zover
              het aan de toelatingsvereisten van die activiteit voldoet.
              De leden genieten de rechten, die zijn verbonden aan hun inschrijving
              bij de bond.
2.    De leden zijn verplicht:
       a.    de statuten, reglementen en besluiten van de organen van de
              vereniging na te leven;
       b.    de belangen van de vereniging en van de bond niet te schaden
              en de vereniging of de bond niet onredelijk te benadelen;
       c.    de statuten, reglementen en besluiten van organen van de bond na te leven;
       d.    de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut
              Sportrechtspraak na te leven indien en voor de duur dat de
              bond het uitoefenen van tuchtrechtspraak heeft opgedragen aan
              voornoemde stichting;
       d.    alle verplichtingen te aanvaarden en na te leven, welke de
              vereniging in naam of ten behoeve van de leden aangaat of
              welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien.
3.    Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen opgelegd
       worden bij reglement, gedragscode of bij besluit van het bestuur of van
       de Algemene Leden Vergadering. De verplichtingen kunnen ook
       inhouden, naast financiële verplichtingen, het uitvoeren van
       vrijwilligerswerkzaamheden ten behoeve van de vereniging.
4.    Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden
       verplichtingen tegenover derden aangaan, uitsluitend voor zover de
       Algemene Leden Vergadering het bestuur daartoe
       vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.

Artikel 8
Contributie en andere verplichtingen
1.    De leden (met uitzondering van ereleden) zijn gehouden tot het
       betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie), die door de Algemene
       Leden Vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in
       categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2.    Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
       ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te
       verlenen.
3.    Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijven naast de
       verplichting tot betaling van de contributie de eventuele nadere
       verplichtingen tot aan het eind van het verenigingsjaar bestaan. In
       bijzondere situaties kan het bestuur hiervan afwijken.
4.    Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de
       vereniging aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het
       lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële
       verplichtingen heeft voldaan, is het vanaf die datum zonder recht van
       beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de vereniging
       totdat het geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
       Gedurende die periode kan het lid in de vereniging geen rechten
       uitoefenen en blijft het verplicht te voldoen aan alle verplichtingen
       welke uit het lidmaatschap voortvloeien.
5.    Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen
       tegenover de vereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het
       verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid
       geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn voor
       betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook het
       wettelijke percentage incassokosten over het oorspronkelijke bedrag
       verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de
       wettelijke rente en genoemde incassokosten ook alle redelijkerwijs
       voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door een advocaat of
       deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.
6.    Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van
       seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of
       fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d.,
       opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, dat het ondergaat,
       als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met
       deze bepaling geldt als strafbaar handelen zoals bedoeld in artikel 9 lid 1.

Artikel 9
Tuchtrechtspraak
1.    Strafbaar is elk handelen of nalaten in strijd met de statuten,
       reglementen, (gedrags-) codes en/of besluiten van organen van de
       vereniging waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2.    Tevens is strafbaar elk handelen of nalaten dat in strijd is met de
       statuten, reglementen en/of met besluiten van organen van de bond, of
       waardoor de belangen van de petanquesport in het algemeen en van
       de bond in het bijzonder worden geschaad.
3.    Voor zover de toepassing van het tuchtrecht niet aan een
       tuchtcommissie is opgedragen, is het bestuur bevoegd om in het geval
       van overtredingen als bedoeld in het eerste en tweede lid de volgende
       straffen op te leggen:
       a.    berisping;
       b.    tuchtrechtelijke boetes;
       c.    schorsing;
       d.    ontzetting (royement).
4.    Tuchtrechtelijke boetes kunnen, voor zover in een afzonderlijk
       reglement tuchtrechtspraak niet anders is bepaald, worden opgelegd
       tot een bedrag van ten hoogste tweemaal het jaarlijkse
       contributiebedrag.
5.    Een schorsing kan worden opgelegd voor de periode van ten hoogste
       zes maanden; het schorsingsbesluit vermeldt aan welke van de onder
       artikel 7 eerste lid onder b. genoemde activiteiten het geschorste lid niet kan deelnemen.

Artikel 10
Bestuur
1.    a.    Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen,
               die door de Algemene Leden Vergadering worden benoemd. De
               benoeming geschiedt uit de leden van de vereniging. Het aantal
               bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Leden
               Vergadering op voordracht van het bestuur.
       b.    Indien het aantal bestuursleden onder de drie is gedaald blijft
              het bestuur bevoegd. In geval van een vacature is het bestuur
              verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering
              te beleggen om in de vacature te voorzien.
       c.    Bestuursleden worden benoemd, ontslagen of geschorst door
              de Algemene Leden Vergadering.
       d.    De voorzitter wordt in functie gekozen.
2.    Het bestuur en een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
       uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen tijdens de Algemene
       Leden Vergadering, zijn bevoegd voor de benoeming van een
       bestuurslid een voordracht op te maken. Een voordracht voor de
       benoeming van een bestuurslid door het bestuur wordt bij de
       oproeping tot de vergadering medegedeeld. Een voordracht voor de
       benoeming van een bestuurslid door de leden wordt ten minste 24 uur
       voor de vergadering bij het bestuur ingediend.
3.    Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat,
       heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat
       benoemd is, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt
       ontnomen. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Leden
       Vergadering vrij in haar keuze.
4.    Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van:
       –    de kascommissie;
       –    (indien deze is ingesteld) de tuchtcommissie;
       –    de continuïteitscommissie.
5.    De Algemene Leden Vergadering kan besluiten een
       continuïteitscommissie te benoemen. Bij ontstentenis of belet van alle
       bestuursleden berust het bestuur van de vereniging tijdelijk bij deze
       continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen
       personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden
       worden de leden van de continuïteitscommissie en de eventueel door
       haar aangewezen personen met een bestuurslid gelijkgesteld.

Artikel 11
Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur
1.    Naast de door de Algemene Leden Vergadering benoemde voorzitter,
       verdeelt het bestuur in zijn eerste bestuursvergadering na de
       bestuursverkiezing de overige functies en stelt het voor elk bestuurslid
       diens taak vast. Van de vastgestelde taak- en functieverdeling doet het
       bestuur schriftelijk mededeling aan alle leden.
2.    Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de
       voorzitter of ten minste twee andere leden dit verlangen.
3.    In een bestuursvergadering kunnen slechts besluiten worden
       genomen, indien de meerderheid van de in functie zijnde
       bestuursleden aanwezig is.
4.    Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien
       geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en
       indien alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
5.    a.    Besluiten, daaronder begrepen de besluiten zoals bedoeld in lid
               4, worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte
               geldige stemmen, mits voor wat de in de vergadering genomen
               besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde
               bestuursleden aanwezig is;
       b.    blanco stemmen zijn ongeldig.
6.    Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de
       voorzitter of een bestuurslid anders wenst. Een bestuurslid heeft in de
       vergadering één stem.
7.    a.    Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat door het
              bestuur een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt
              voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd
              werd over de inhoud van een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
       b.   Wordt echter onmiddellijk na het onder a. bedoelde oordeel de
             juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen
             besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming
             plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe
             stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
8.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of
       een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die in de
       volgende vergadering worden vastgesteld.
9.    Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en
       besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk
       belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging.
       Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt
       het besluit genomen door de continuïteitscommissie.
10.  Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
       vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 12
Bestuurstaak en vertegenwoordiging
1.    Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast
       met het besturen van de vereniging.
2.    Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het
       belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.
3.    Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk
       geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het
       “vierogenprincipe” wordt toegepast.
4.    Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een
       behoorlijke vervulling van de aan het bestuurslid opgedragen taak.
       Indien deze een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee
       of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk
       ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en
       hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
       gevolgen daarvan af te wenden.
5.    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid onderdelen
       van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur
       worden benoemd en ontslagen.
6.    Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de Algemene
       Leden Vergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de
       begroting met meer dan tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00)
       dient voorafgaande goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering
       te worden verkregen.
7.    Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Leden
       Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
       kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten
       van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
       medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
       zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
       Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door derden geen beroep
       worden gedaan.
8.    Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Leden
       Vergadering voor besluiten tot:
       a.    het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging
              een bankkrediet wordt verleend;
       b.    het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen
              opnemen van gelden;
       c.    het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
             Op het ontbreken van deze goedkeuringen kan door en tegen derden
             geen beroep worden gedaan.

Artikel 13
Vertegenwoordiging
1.    Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2.    a.    De vereniging wordt voorts in en buiten rechte
               vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris
               of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van
               één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
       b.    Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht
               te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging
               in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
3.    a.    De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of
               aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk,
               voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk
               toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde
               voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door
              de vereniging worden ingeroepen.
       b.    De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor
              de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging met
              betrekking tot de in artikel 12 lid 7 en 8 bedoelde handelingen.
4.    Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een
       volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen
       deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is
       genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 14
Schorsing bestuursleden en einde bestuurslidmaatschap
1.    Elk bestuurslid, ook indien het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan
       te allen tijde door de Algemene Leden Vergadering worden ontslagen
       of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd
       wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2.    Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens
       een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende
       is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
       neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3.    Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
       a.    door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
       b.    door het aanvaarden van een functie die onverenigbaar is met
              het bestuurslidmaatschap;
       c.    door bedanken.

Artikel 15
Jaarverslag, rekening en verantwoording
1.    Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
       zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten
       en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.    Het bestuur brengt in de Algemene Leden Vergadering binnen zes
       maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging
       van deze termijn door de Algemene Leden Vergadering, zijn
       jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over
       het gevoerde beleid en legt een balans per ultimo van het afgelopen
       boekjaar en een staat van baten en lasten over dat boekjaar met
       toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden
       ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van
       één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen
       melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze
       rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4.    a.    De Algemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden
              Een kascommissie bestaande uit ten minste twee leden en een
              Plaats vervangend lid; deze leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
       b.    De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording
              van het bestuur en brengt aan de Algemene Leden Vergadering
              verslag van haar bevindingen uit.
5.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
       boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een
       deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de
       kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
       haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de
       boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6.    De last van de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene
       Leden Vergadering worden herroepen, doch slechts door de
       benoeming van een andere kascommissie.
7.    Goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering van de balans en
       van de staat van baten en lasten met toelichting gebeurt nadat is
       kennis genomen van het verslag de verklaringen van de
       kascommissie. Goedkeuring strekt het bestuur niet tot décharge voor
       alle handelingen die uit die stukken blijken. Hierover zal separaat
       worden besloten.
8.    Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en
       derde lid en het door de kascommissie uitgebrachte verslag zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 16
Algemene Leden Vergadering
1.    Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de vereniging alle
       bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.    a.    De Algemene Leden Vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.
               De oproeping geschiedt schriftelijk bij ieder lid, zoals dit
               voorkomt in het ledenregister als bedoeld in artikel 5, vierde lid.
       b.    Bij de oproeping wordt tevens de agenda overlegd.
       c.    Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt
              gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een
              elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de
             vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden.
3.    Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,
       wordt een Algemene Leden Vergadering – de jaarvergadering –
       gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
       a.    het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in
              artikel 15, tezamen met het verslag van de kascommissie;
       b.    de benoeming van de kascommissie en de
              continuïteitscommissie voor het volgende verenigingsjaar;
       c.    de voorziening in eventuele vacatures van het bestuur;
       d.    voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de
              oproeping voor de vergadering.
       e.    vaststelling van de begroting voor het volgende verenigingsjaar
              met daarbij vaststelling van de contributie en andere bijdragen;
       f.    vaststelling van overige verplichtingen voor leden.
4.    Andere Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls
       als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
5.    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een
       zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende
       gedeelte der stemmen in de Algemene Leden Vergadering, verplicht
       tot het bijeenroepen van een Algemene Leden Vergadering op een
       termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
6.    Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven,
       kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan; een
       dergelijke oproeping kan zo nodig worden gedaan bij advertentie in ten
       minste één ter plaatse waar de Vereniging is gevestigd, veel gelezen
       dagblad. De verzoekers kunnen, indien de oproeping anders dan door
       het bestuur heeft plaatsgevonden, anderen dan de bestuursleden
       belasten met de leiding van de Algemene Leden Vergadering en met
       het opstellen van de notulen.

Artikel 17
Toegang tot en stemrecht in de Algemene Leden Vergadering
1.    Toegang tot de Algemene Leden Vergadering hebben alle leden van
       de vereniging, die niet zijn geschorst als lid of als bestuurslid; een
       geschorst lid of geschorst bestuurslid heeft toegang tot de Algemene
       Leden Vergadering waarin het besluit tot die schorsing wordt
       behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2.    De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan in lid 1 genoemde personen.
3.    Alleen de in het eerste lid bedoelde leden zijn, voor zover zij niet zijn
       geschorst als lid of als bestuurslid, stemgerechtigd. Ieder lid heeft één stem.
4.    Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door
       een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid; een
       stemgerechtigd lid kan naast zijn eigen stem slechts twee stemmen als gemachtigde uitbrengen.
5.    De uitoefening van het stemrecht van minderjarige leden komt
       uitsluitend toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger.
6.    Stemgerechtigde leden kunnen in de Algemene Leden Vergadering
       hun stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch
       communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden
       verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde
       Algemene Leden Vergadering niet wordt geboden.
7.    Voor de toepassing van het stemmen door middel van een
       elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat
       de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan
       worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de
       verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
8.    Het bestuur draagt er in de in lid 6 bedoelde vergaderingen voor zorg
       dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan
       deelnemen aan de beraadslaging.
9.    Stemmen die voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering via
       een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet
       eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden
       gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
10.  Onverminderd het stemrecht als lid hebben bestuursleden in de
       Algemene Leden Vergadering een raadgevende stem.

Artikel 18
Algemene Leden Vergadering – Besluitvorming
1.    Het tijdens de Algemene Leden Vergadering door de voorzitter
       uitgesproken oordeel, dat door de Algemene Leden Vergadering een
       besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
       een genomen besluit, voor zover gestemd werd over de inhoud van
       een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.    Wordt echter onmiddellijk na het in het eerste lid bedoelde oordeel de
       juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit
       schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een
       lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
       rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.    Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten van de
       Algemene Leden Vergadering genomen met een volstrekte
       meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
4.    Ongeldig zijn stemmen, die naar het oordeel van de voorzitter:
       a.    blanco zijn;
       b.    ondertekend zijn;
       c.    onbegrijpbaar zijn;
       d.    bij stemming over personen een persoon niet duidelijk aanwijzen;
       e.   de naam bevatten van een persoon, die niet kandidaat is gesteld;
       f.    voor een verkiesbare plaats meer dan één persoon aanwijzen;
       g.   meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld.
5.    Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
       meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of
       ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming
       tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan
       opnieuw niemand de volstrekte meerderheid kregen, dan vinden
       herstemmingen plaats, tot dat hetzij één persoon de volstrekte
       meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd
       en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder niet is
       begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de
       personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel
       uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het
       geringste aantal stemmen is uitgebracht.
       Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op
       meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt,
       op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer
       kunnen worden uitgebracht.
       Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,
       beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6.    Indien de stemmen staken over een voorstel, dat niet de verkiezing
       van personen betreft, is het voorstel verworpen.
7.    Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de
       voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der
       stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Alle stemmingen
       over personen geschieden schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt
       bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is
       mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8.    Bij éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
       vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur
       genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Leden Vergadering.
9.    Zolang in een Algemene Leden Vergadering alle leden aanwezig zijn,
       kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene
       stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede
       een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen
       oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze
       geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden
       van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet
       in acht genomen.

Artikel 19
Voorzitterschap, notulen van de Algemene Leden Vergadering
1.    De Algemene Leden Vergadering wordt geleid door de voorzitter van
       de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn
       plaatsvervanger, dan treedt één der andere, door het bestuur aan te
       wijzen, bestuursleden op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in
       het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
2.    Van het verhandelde in elke Algemene Leden Vergadering wordt door
       de secretaris of een door de voorzitter daartoe aangewezen notulist
       notulen gemaakt, die worden vastgesteld bij de eerstvolgende vergadering.
       De inhoud van de notulen wordt binnen vier weken na afloop van de
       Algemene Leden Vergadering ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 20
Statutenwijziging
1.    De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van een
       Algemene Leden Vergadering, waartoe is opgeroepen met de
       mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.    Zij, die de oproeping tot een Algemene Leden Vergadering als bedoeld
       in het eerste lid hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen
       voor die Algemene Leden Vergadering een afschrift van het voorstel
       tot wijziging van de statuten, bevattende de letterlijke tekst van het
       gewijzigde deel der statuten, op een daartoe geschikte plaats voor de
       leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de
       Algemene Leden Vergadering zal zijn gehouden. Bovendien wordt een
       afschrift als hiervoor bedoeld aan de leden toegezonden, op de wijze
       als bedoeld in artikel 16, tweede lid sub a.
3.    Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de
       uitgebrachte geldige stemmen.
4.    Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
       a.    het bestuur van de bond schriftelijk te kennen heeft gegeven
              geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde statutenwijziging, en:
       b.    hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 21
Ontbinding en vereffening
1.    De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de
       Algemene Leden Vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van
       het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing, met dien
       verstande dat een besluit tot ontbinding, slechts genomen kan worden
       met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de
       uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee
       derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet
       twee derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan
       wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering
       bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de
       vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
       tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits
       met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de
       uitgebrachte stemmen.
2.    Tenzij de Algemene Leden Vergadering anders besluit geschiedt de
       vereffening door het bestuur.
3.    Een eventueel batig saldo zal toevallen aan een instelling met een
       soortgelijk doel als dat van de vereniging of een instelling welke
       uitsluitend een maatschappelijk belang beoogt.
4.    De Algemene Leden Vergadering bepaalt de bestemming van een
       eventueel batig saldo.
5.    Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
       vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
       blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover
       mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
       vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de
       woorden “in liquidatie”.

Artikel 22
Huishoudelijk reglement en andere reglementen
1.    De Algemene Leden Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.    Overige reglementen kunnen worden vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering of het bestuur.
3.    Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
       dwingend recht bevat, noch met de statuten, het huishoudelijk
       reglement of een besluit van een orgaan van de bond.

Artikel 23
Slotbepaling
1.    In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet
       voorzien, beslist de Algemene Leden Vergadering.
2.    Indien de onder artikel 23 lid 1 genoemde Algemene Leden
       Vergadering niet gehouden kan worden, beslist het bestuur en legt
       daarover verantwoording af op de eerstvolgende Algemene Leden
       Vergadering. De Algemene Leden Vergadering heeft de bevoegdheid
       te allen tijde een zodanig besluit te wijzigen of buiten werking te stellen.
3.    Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt
       op de website van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze.
4.    Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of
       kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het emailadres
       dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat
       het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze
       weg te ontvangen.
5.   Onder terinzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken
       voor de leden op de website of enig andere via een elektronisch
       communicatiemiddel te bereiken plaats van de vereniging.
6.    Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van
       meerdere personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk
       bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via
       telefoon of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de
       niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit
       door de fungerend voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het
       verslag daarvan melding wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen
       hun stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor bedoelde
       elektronische communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het
       elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van
       de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging
WAARVAN AKTE is verleden te Koog aan de Zaan op de datum in het hoofd
van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij,
notaris, vastgesteld.
De volmachtgevers als hiervoor vermeld, hebben door ondertekening van de
onderhandse akte van volmacht mede aangegeven tijdig een conceptakte te
hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en
daarmee in te stemmen en geen prijs te stellen op een nadere toelichting van
de inhoud van deze akte door mij, notaris.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben
ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst
door de verschenen persoon en vervolgens door m * ij, notaris, om twaalf uur.
(Volgt ondertekening)