STATUTEN WIJZIGING

Pétanque Vereniging Atlantic Boules

INLEIDING
–     de Vereniging is opgericht bij akte op zesentwintig september negentienhonderd zesennegentig;
–     de statuten zijn voor het laatst gewijzigd op zesentwintig november tweeduizend drie, blijkens een akte van statutenwijziging, op zesentwintig november
       tweeduizend drie verleden voor mr M.C. Reijntjes, destijds notaris te Alkmaar;
–     ter uitvoering van het op vier juli tweeduizend drieëntwintig genomen besluit van de algemene vergadering van de Vereniging – bij welk besluit hij tevens is
      gemachtigd tot het passeren van deze akte – over te gaan tot wijziging van de statuten van de Vereniging, welk besluit samen met de notulen van de vergadering
      van de Vereniging van vierentwintig juli tweeduizend drieëntwintig aan deze akte wordt gehecht.

STATUTENWIJZIGING
Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter
uitvoering van deze besluiten de statuten van de Vereniging te wijzigen en in
zijn geheel vast te stellen als volgt:


Naam en oprichtingsdatum
Zetel en inschrijvingsdatum
Doel
Inrichting
Leden
Lidmaatschap
7 Algemene rechten en plichten van de leden
Contributie en andere verplichtingen
Tuchtrechtspraak
Bestuur
Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur
Bestuurstaak en vertegenwoordiging
Vertegenwoordiging
Schorsing bestuursleden en einde bestuurslidmaatschap
Jaarverslag, rekening en verantwoording
Algemene Vergadering
Toegang tot en stemrecht in de Algemene Vergadering
Algemene Vergadering – besluitvorming
Voorzitterschap, notulen van de Algemene Vergadering
Statutenwijziging
Ontbinding en vereffening
Huishoudelijk reglement en andere reglementen
Slotbepaling

Artikel 1
NAAM EN OPRICHTINGSDATUM
De vereniging draagt de naam: PÉTANQUE VERENIGING ATLANTIC BOULES, (hierna te noemen: “de vereniging”).
De vereniging is opgericht op zesentwintig september negentienhonderd zesennegentig.

Artikel 2
ZETEL EN INSCHRIJVING 
1.    De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad (Koog aan de Zaan)
2.    De vereniging en de bestuursleden zijn ingeschreven in het handelsregister.

Artikel 3
Doel
1.    De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de pétanque en/of jeu-de-boulessport in al zijn verschijningsvormen.

2.    De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
       a.    het lidmaatschap te verwerven van de Nederlandse Jeu de
              Boules Bond, hierna aan te duiden als: de bond;
       b.    leden te enthousiasmeren en in de gelegenheid te stellen deel
              te nemen aan door de bond georganiseerde of goedgekeurde
              toernooien en competities; 
       c.    toernooien te organiseren;
       d.    evenementen op het gebied van de pétanquesport te organiseren;
       e.    het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van
              accommodaties voor het beoefenen van de pétanque en/of jeu- de-boulessport.

Artikel 4
Inrichting
1.    Organen van de Vereniging zijn: het bestuur en de Algemene Leden Vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de
        Algemene Leden Vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de Algemene Leden Vergadering beslissingsbevoegdheid
        is toegekend.
2.    De vereniging kent in elk geval een kascommissie, zoals bedoeld in artikel 15 lid 4, en een continuïteitscommissie, zoals bedoeld in artikel 10 lid 5. 
3.    De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Artikel 5
Leden
1.    Leden van de vereniging zijn de natuurlijke personen, die:
       a.    door het bestuur tot het lidmaatschap zijn toegelaten en;
       b.    als lid van de vereniging bij de bond zijn ingeschreven en een licentie dan wel speelgerechtigdheidsbewijs hebben verkregen.
2.    Personen, die door de bond zijn geroyeerd kunnen geen lid zijn van de vereniging.
3.    Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Leden Vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “erelid” verlenen. 
4.    Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen, adressen, (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres en het
       inschrijvingsnummer van de leden bij de bond zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de
       vereniging noodzakelijk zijn.
5.    Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de Algemene Leden Vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen
       deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De verplichting om de Algemene Leden Vergadering hierover te laten besluiten en het recht
       op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder de verstrekking van de gegevens aan de bond en
       de gegevens die aan overheden of (publiekrechtelijke) instellingen dienen te worden verstrekt in verband met een wettelijke verplichting.

Artikel 6
Lidmaatschap 
1.    Het bestuur beslist over de toelating van leden. Nadere regels over de aanmelding en toelating kunnen worden gesteld bij besluit van het bestuur
       en/of bij reglement. 
2.    Bij niet-toelating als lid kan de Algemene Leden Vergadering, al dan niet op verzoek van het kandidaat-lid, alsnog tot toelating besluiten.
3.    Het bestuur is verplicht om elk lid van de vereniging dat het recht heeft bij de vereniging de pétanquesport te beoefenen bij de bond aan te melden.
       Door aanmelding bij de vereniging machtigt het lid de vereniging om het aan te melden bij de bond.
4.    Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de bond worden toegelaten,
       of van wie de bond het lidmaatschap heeft beëindigd.
5.    Het lidmaatschap eindigt door:
       a.    het overlijden van het lid;
       b.    schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur;
       c.    opzegging namens de vereniging;
       d.   ontzetting (royement) namens de vereniging;
6.    Opzegging namens de vereniging is slechts mogelijk, indien:
       1.   een lid heeft opgehouden aan de statutaire vereisten van het lidmaatschap te voldoen, of; 
       2.   van de vereniging in redelijkheid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
7.    Ontzetting is slechts mogelijk, indien:
       1.   het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging of; 
       2.    de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.
8.    Opzegging en ontzetting namens de vereniging geschieden door het bestuur, behoudens het gestelde onder lid 9, met onmiddellijke ingang, door schriftelijke
       kennisgeving door middel van een schrijven met ontvangstbevestiging, welk de redenen van het bestuursbesluit bevat.
9.    Tegen een bestuursbesluit tot ontzetting en tegen een besluit tot opzegging op grond van lid 6, onder 2, staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving
       van het bestuursbesluit beroep open op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. Betrokkene blijft na het bestuursbesluit geschorst tot de uitspraak
       op het beroep door de Algemene Leden Vergadering. Indien de Algemene Leden Vergadering het bestuursbesluit bekrachtigt, eindigt het lidmaatschap
       aanstonds.
10.    Opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat:
        a.    een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of aan de
               leden is medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke opzegging is het lid niet bevoegd, voor zover het besluit de
               geldelijke verplichtingen van alle leden verzwaart;
       b.    een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend geworden of aan de leden
               is medegedeeld.
11.    Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van een maand;
12.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Artikel 7
Algemene rechten en plichten van de leden
1.    Een lid heeft, zolang het niet is geschorst, het recht deel te nemen aan:
       a.    de Algemene Leden Vergadering; Een lid dat is geschorst kan evenwel deelnemen aan de Algemene Leden Vergadering om daarin voor zijn verdediging
              het woord te voeren. Dit betreft de Algemene Leden Vergadering waarin zijn schorsingsbesluit aan de orde komt.
       b.    alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, voor zover het aan de toelatingsvereisten van die activiteit voldoet.
              De leden genieten de rechten, die zijn verbonden aan hun inschrijving bij de bond.
2.    De leden zijn verplicht:
       a.    de statuten, reglementen en besluiten van de organen van de vereniging na te leven;
       b.    de belangen van de vereniging en van de bond niet te schaden en de vereniging of de bond niet onredelijk te benadelen;
       c.    de statuten, reglementen en besluiten van organen van de bond na te leven;
       d.    de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven indien en voor de duur dat de bond het uitoefenen van
               tuchtrechtspraak heeft opgedragen aan voornoemde stichting;
       d.    alle verplichtingen te aanvaarden en na te leven, welke de vereniging in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de
               vereniging voortvloeien.
3.    Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen opgelegd worden bij reglement, gedragscode of bij besluit van het bestuur of van 
        de Algemene Leden Vergadering. De verplichtingen kunnen ook inhouden, naast financiële verplichtingen, het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden ten
        behoeve van de vereniging.
4.    Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden verplichtingen tegenover derden aangaan, uitsluitend voor zover de Algemene Leden Vergadering het
        bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.

Artikel 8
Contributie en andere verplichtingen
1.    De leden (met uitzondering van ereleden) zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie), die door de Algemene Leden Vergadering
        wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2.    Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3.    Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijven naast de verplichting tot betaling van de contributie de eventuele nadere verplichtingen tot aan het eind
        van het verenigingsjaar bestaan. In bijzondere situaties kan het bestuur hiervan afwijken.
4.    Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de
       vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is het vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de
       activiteiten van de vereniging totdat het geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de vereniging geen rechten
       uitoefenen en blijft het verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.
5.    Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de
       wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de
       wettelijke rente ook het wettelijke percentage incassokosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de
       wettelijke rente en genoemde incassokosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door een advocaat of deurwaarder gemaakte
       kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.
6.    Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, alsmede van
       (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, dat het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
       Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als strafbaar handelen zoals bedoeld in artikel 9 lid 1.

Artikel 9
Tuchtrechtspraak
1.    Strafbaar is elk handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen, (gedrags-) codes en/of besluiten van organen van de vereniging waardoor de belangen
       van de vereniging worden geschaad.
2.    Tevens is strafbaar elk handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of met besluiten van organen van de bond, of waardoor de belangen van
       de petanquesport in het algemeen en van de bond in het bijzonder worden geschaad.
3.    Voor zover de toepassing van het tuchtrecht niet aan een tuchtcommissie is opgedragen, is het bestuur bevoegd om in het geval van overtredingen als bedoeld in
       het eerste en tweede lid de volgende straffen op te leggen:
       a.    berisping;
       b.    tuchtrechtelijke boetes;
       c.    schorsing;
       d.    ontzetting (royement).
4.    Tuchtrechtelijke boetes kunnen, voor zover in een afzonderlijk reglement tuchtrechtspraak niet anders is bepaald, worden opgelegd tot een bedrag van ten hoogste
       tweemaal het jaarlijkse contributiebedrag.
5.    Een schorsing kan worden opgelegd voor de periode van ten hoogste zes maanden; het schorsingsbesluit vermeldt aan welke van de onder artikel 7 eerste lid
       onder b. genoemde activiteiten het geschorste lid niet kan deelnemen.

Artikel 10
Bestuur
1.    a.    Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de Algemene Leden Vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de
               leden van de vereniging. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering op voordracht van het bestuur.
       b.    Indien het aantal bestuursleden onder de drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. In geval van een vacature is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een
               Algemene Leden Vergadering te beleggen om in de vacature te voorzien.
       c.    Bestuursleden worden benoemd, ontslagen of geschorst door de Algemene Leden Vergadering.
       d.    De voorzitter wordt in functie gekozen.
2.    Het bestuur en een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen tijdens de Algemene Leden Vergadering, zijn
       bevoegd voor de benoeming van een bestuurslid een voordracht op te maken. Een voordracht voor de benoeming van een bestuurslid door het bestuur wordt bij
       de oproeping tot de vergadering medegedeeld. Een voordracht voor de benoeming van een bestuurslid door de leden wordt ten minste 24 uur voor de vergadering
       bij het bestuur ingediend.
3.    Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat benoemd is, tenzij het
       bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Leden Vergadering vrij in haar keuze.
4.    Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van:
       –    de kascommissie;
       –    (indien deze is ingesteld) de tuchtcommissie;
       –    de continuïteitscommissie.
5.    De Algemene Leden Vergadering kan besluiten een continuïteitscommissie te benoemen. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur van de
       vereniging tijdelijk bij deze continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden
       worden de leden van de continuïteitscommissie en de eventueel door haar aangewezen personen met een bestuurslid gelijkgesteld.

Artikel 11
Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur
1.    Naast de door de Algemene Leden Vergadering benoemde voorzitter, verdeelt het bestuur in zijn eerste bestuursvergadering na de bestuursverkiezing de overige
       functies en stelt het voor elk bestuurslid diens taak vast. Van de vastgestelde taak- en functieverdeling doet het bestuur schriftelijk mededeling aan alle leden.
2.    Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of ten minste twee andere leden dit verlangen.
3.    In een bestuursvergadering kunnen slechts besluiten worden genomen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
4.    Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en indien alle bestuursleden
       aan deze besluitvorming deelnemen.
5.    a.    Besluiten, daaronder begrepen de besluiten zoals bedoeld in lid 4, worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat
              de in de vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is;
       b.    blanco stemmen zijn ongeldig.
6.    Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst. Een bestuurslid heeft in de vergadering één stem.
7.    a.    Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat door het bestuur een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
               besluit, voor zover gestemd werd over de inhoud van een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
       b.   Wordt echter onmiddellijk na het onder a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en
              vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
              oorspronkelijke stemming.
8.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die in de volgende vergadering
       worden vastgesteld.
9.    Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
       belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de continuïteitscommissie.
10.  Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 12
Bestuurstaak en vertegenwoordiging
1.    Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.    Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.
3.    Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het “vierogenprincipe” wordt toegepast.
4.    Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan het bestuurslid opgedragen taak.
       Indien deze een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een
       tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
5.    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd
       en ontslagen.
6.    Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting met meer dan
       tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) dient voorafgaande goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering te worden verkregen.
7.    Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Leden        Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
       bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
       sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door derden geen beroep worden
       gedaan.
8.    Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering voor besluiten tot:
       a.    het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
       b.    het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden;
       c.    het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuringen kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 13
Vertegenwoordiging
1.    Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2.    a.    De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester,
               dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
       b.    Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven
               gevallen te vertegenwoordigen.
3.    a.    De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet
               anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door
               de vereniging worden ingeroepen.
       b.    De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging met betrekking tot de in
               artikel 12 lid 7 en 8 bedoelde handelingen.
4.    Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan
        nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 14
Schorsing bestuursleden en einde bestuurslidmaatschap
1.    Elk bestuurslid, ook indien het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Leden Vergadering worden ontslagen of geschorst.
       Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2.    Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar;
       wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3.    Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
       a.    door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
       b.    door het aanvaarden van een functie die onverenigbaar is met het bestuurslidmaatschap;
       c.    door bedanken.

Artikel 15
Jaarverslag, rekening en verantwoording
1.    Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
       kunnen worden gekend.
3.    Het bestuur brengt in de Algemene Leden Vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
       de Algemene Leden Vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans per ultimo van het
       afgelopen boekjaar en een staat van baten en lasten over dat boekjaar met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de
       bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn
       kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4.    a.    De Algemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden Een kascommissie bestaande uit ten minste twee leden en een Plaats vervangend lid;
               deze leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
       b.    De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Leden Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan.
       Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de
       boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6.    De last van de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Leden Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
       andere kascommissie.
7.    Goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering van de balans en van de staat van baten en lasten met toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van het
       verslag de verklaringen van de kascommissie. Goedkeuring strekt het bestuur niet tot décharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.
       Hierover zal separaat worden besloten.
8.    Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid en het door de kascommissie uitgebrachte verslag zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 16
Algemene Leden Vergadering
1.    Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.    a.    De Algemene Leden Vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.
               De oproeping geschiedt schriftelijk bij ieder lid, zoals dit voorkomt in het ledenregister als bedoeld in artikel 5, vierde lid.
       b.    Bij de oproeping wordt tevens de agenda overlegd.
       c.    Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel
              deel te nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden.
3.    Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Leden Vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering
       komen onder meer aan de orde:
       a.    het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15, tezamen met het verslag van de kascommissie;
       b.    de benoeming van de kascommissie en de continuïteitscommissie voor het volgende verenigingsjaar;
       c.    de voorziening in eventuele vacatures van het bestuur;
       d.    voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
       e.    vaststelling van de begroting voor het volgende verenigingsjaar met daarbij vaststelling van de contributie en andere bijdragen;
       f.    vaststelling van overige verplichtingen voor leden.
4.    Andere Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
5.    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in
       de Algemene Leden Vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Leden Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening
       van het verzoek.
6.    Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan; een dergelijke oproeping kan zo
       nodig worden gedaan bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad.
       De verzoekers kunnen, indien de oproeping anders dan door het bestuur heeft plaatsgevonden, anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding van
       de Algemene Leden Vergadering en met het opstellen van de notulen.

Artikel 17
Toegang tot en stemrecht in de Algemene Leden Vergadering
1.    Toegang tot de Algemene Leden Vergadering hebben alle leden van de vereniging, die niet zijn geschorst als lid of als bestuurslid; een geschorst lid of geschorst
        bestuurslid heeft toegang tot de Algemene Leden Vergadering waarin het besluit tot die schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2.    De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan in lid 1 genoemde personen.
3.    Alleen de in het eerste lid bedoelde leden zijn, voor zover zij niet zijn geschorst als lid of als bestuurslid, stemgerechtigd. Ieder lid heeft één stem.
4.    Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid; een stemgerechtigd lid kan naast zijn
       eigen stem slechts twee stemmen als gemachtigde uitbrengen.
5.    De uitoefening van het stemrecht van minderjarige leden komt uitsluitend toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger.
6.    Stemgerechtigde leden kunnen in de Algemene Leden Vergadering hun stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
       Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde Algemene Leden Vergadering niet wordt geboden.
7.    Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via het
       elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan
       uitoefenen.
8.    Het bestuur draagt er in de in lid 6 bedoelde vergaderingen voor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan
       de beraadslaging.
9.    Stemmen die voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de
       dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
10.  Onverminderd het stemrecht als lid hebben bestuursleden in de Algemene Leden Vergadering een raadgevende stem.

Artikel 18
Algemene Leden Vergadering – Besluitvorming
1.    Het tijdens de Algemene Leden Vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat door de Algemene Leden Vergadering een besluit is genomen is
        beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over de inhoud van een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.    Wordt echter onmiddellijk na het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit 
       schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
       oorspronkelijke stemming.
3.    Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten van de Algemene Leden Vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
       geldige stemmen.
4.    Ongeldig zijn stemmen, die naar het oordeel van de voorzitter:
       a.    blanco zijn;
       b.    ondertekend zijn;
       c.    onbegrijpbaar zijn;
       d.    bij stemming over personen een persoon niet duidelijk aanwijzen;
       e.   de naam bevatten van een persoon, die niet kandidaat is gesteld;
       f.    voor een verkiesbare plaats meer dan één persoon aanwijzen;
       g.   meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld.
5.    Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht,
       een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan opnieuw niemand de volstrekte meerderheid kregen, dan vinden 
       herstemmingen plaats, tot dat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
       Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is
       gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
       Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen
       bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,
       beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6.    Indien de stemmen staken over een voorstel, dat niet de verkiezing van personen betreft, is het voorstel verworpen.
7.    Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de
       stemming verlangt. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij
       acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8.    Bij éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
       besluit van de Algemene Leden Vergadering.
9.    Zolang in een Algemene Leden Vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de         orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de
       voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet
       in acht genomen.

Artikel 19
Voorzitterschap, notulen van de Algemene Leden Vergadering
1.    De Algemene Leden Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger,
       dan treedt één der andere, door het bestuur aan te wijzen, bestuursleden op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien,
       dan voorziet de vergadering daarin.
2.    Van het verhandelde in elke Algemene Leden Vergadering wordt door de secretaris of een door de voorzitter daartoe aangewezen notulist notulen gemaakt,
       die worden vastgesteld bij de eerstvolgende vergadering. De inhoud van de notulen wordt binnen vier weken na afloop van de Algemene Leden Vergadering ter
       kennis van de leden gebracht.

Artikel 20
Statutenwijziging
1.    De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van een Algemene Leden Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
       wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.    Zij, die de oproeping tot een Algemene Leden Vergadering als bedoeld in het eerste lid hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor
       die Algemene Leden Vergadering een afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten, bevattende de letterlijke tekst van het gewijzigde deel der statuten,
       op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de Algemene Leden Vergadering zal zijn gehouden.
       Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan de leden toegezonden, op de wijze als bedoeld in artikel 16, tweede lid sub a.
3.    Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
4.    Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
       a.    het bestuur van de bond schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde statutenwijziging, en:
       b.    hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 23
Slotbepaling
1.    In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de Algemene Leden Vergadering.
2.    Indien de onder artikel 23 lid 1 genoemde Algemene Leden Vergadering niet gehouden kan worden, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af op
       de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. De Algemene Leden Vergadering heeft de bevoegdheid te allen tijde een zodanig besluit te wijzigen of buiten
       werking te stellen.
3.    Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt op de website van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze.
4.    Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het emailadres dat door het
       lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te ontvangen.
5.   Onder terinzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden op de website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te
       bereiken plaats van de vereniging.
6.    Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt
       verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden
       vastgesteld en dit door de fungerend voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen
       hun stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronische
       communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging
WAARVAN AKTE is verleden te Koog aan de Zaan op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris, vastgesteld.
De volmachtgevers als hiervoor vermeld, hebben door ondertekening van de onderhandse akte van volmacht mede aangegeven tijdig een conceptakte te
hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen en geen prijs te stellen op een nadere toelichting van
de inhoud van deze akte door mij, notaris. 
De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben
ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om twaalf uur.
(Volgt ondertekening)

Artikel 21
Ontbinding en vereffening
1.    De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Leden Vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van
       overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een besluit tot ontbinding, slechts genomen kan worden met een meerderheid van ten minste twee derde
       (2/3) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
       Is niet twee derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en
       gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden,
       kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
2.    Tenzij de Algemene Leden Vergadering anders besluit geschiedt de vereffening door het bestuur.
3.    Een eventueel batig saldo zal toevallen aan een instelling met een soortgelijk doel als dat van de vereniging of een instelling welke
       uitsluitend een maatschappelijk belang beoogt.
4.    De Algemene Leden Vergadering bepaalt de bestemming van een eventueel batig saldo.
5.    Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
       de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden
       toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Artikel 22
Huishoudelijk reglement en andere reglementen
1.    De Algemene Leden Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.    Overige reglementen kunnen worden vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering of het bestuur.
3.    Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
       dwingend recht bevat, noch met de statuten, het huishoudelijk
       reglement of een besluit van een orgaan van de bond.